ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Trang chủ : Nội dung bài viết

Lượt truy cập

 

 Nội dung bản tin

 
Thông tin Giáo dục tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2017
Cập nhật: 11-07-2017 08:58 PM
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Nai đã tập trung chỉ đạo, điều hành và đạt được kết quả tiêu biểu như sau:

 1. Về nhiệm vụ thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 - Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 21/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên phụ trách công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền về công tác chuẩn bị thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (góp ý dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể), kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và các nhiệm vụ năm học 2016 – 2017; hướng dẫn về việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, phối hợp xử lý các sự kiện đột xuất, bất thường khi có xảy ra.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 7533/KH-UBND ngày 23/8/2016 triển khai Quyết định số 732/QĐ-TTg và tại Quyết định số 4689/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 ban hành Chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020, Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch số 930/KH-SGDĐT ngày 10/4/2017 về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch số 1118/KH-SGDĐT ngày 25/4/2017 về tổ chức thực hiện Mục tiêu 5 – Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đảm bảo chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng bộ về cơ cấu giữa các cấp học, giữa các bộ môn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020.
          Đến nay, trình độ đào tạo trên chuẩn của cán bộ quản lý giáo dục mầm non 92%, tiểu học 97,08%, trung học cơ sở (THCS) 94,23%, trung học phổ thông (THPT) 80,16%. Trình độ đào tạo trên chuẩn của giáo viên mầm non 49,29% (giáo viên nhà trẻ 37%, giáo viên mẫu giáo 52,5%, giáo viên mẫu giáo 5 tuổi 69,47%), tiểu học 87,06%, THCS 73,37%, THPT 12,05%. Toàn ngành, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục có 80 người đạt trình độ thạc sĩ, 01 người đạt trình độ tiến sĩ; giáo viên có 420 người đạt trình độ thạc sĩ.
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về công tác rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo văn bằng 2 cho đội ngũ giáo viên đã được đào tạo trình độ sư phạm cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông điều chuyển dạy cấp học mầm non hoặc tiểu học nhằm đảm bảo trình độ đào tạo sư phạm đúng cấp học đang giảng dạy. Theo báo cáo của các Phòng GD&ĐT: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Long Thành, Long Khánh, Biên Hòa hiện có 421 giáo viên được đào tạo trình độ sư phạm cấp THCS điều chuyển dạy mầm non 03 người, dạy tiểu học 408 người, trong đó 03 giáo viên dạy mầm non đã có văn bằng 2 tương ứng, 88 giáo viên dạy tiểu học có văn bằng 2 tương ứng, 40 giáo viên dạy tiểu học đang học văn bằng 2 tương ứng, còn lại 280 giáo viên dạy tiểu học chưa học văn bằng 2 tương ứng; có 10 giáo viên được đào tạo trình độ sư phạm cấp THPT điều chuyển dạy tiểu học, trong đó, có 04 giáo viên dạy tiểu học đang học văn bằng 2 tương ứng, còn lại 06 giáo viên dạy tiểu học chưa học văn bằng 2 tương ứng.
2. Về việc tham mưu ban hành chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đối với giáo dục
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em, Sở GD&ĐT xây dựng Đề án xóa mù bơi cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2021 trình UBND tỉnh trong tháng 4/2017.
- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014, Sở GD&ĐT đang tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh phê duyệt Nghị quyết về hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho nhà nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2017 nhằm tiếp tục lấy ý kiến của các Sở, ngành theo góp ý của HĐND tỉnh để hoàn chỉnh đề án.
- Tổ chức nghiên cứu, hội thảo lấy ý kiến để xây dựng dự thảo Kế hoạch tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/4/2017 về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017.
3. Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo điều kiện phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục
          - Cơ cấu lại tổ chức của cơ quan Sở GD&ĐT theo nội dung Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 5 Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016. Trong đó, sáp nhập Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp vào Phòng Giáo dục trung học thành Phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên cho phù hợp với sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ quản lý của Sở GD&ĐT (không còn trực tiếp quản lý về nhiệm vụ giáo dục thường xuyên cấp huyện và giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh).
- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chuyển giao quản lý về giáo dục nghề nghiệp từ Sở GD&ĐT sang Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
          - Tham mưu UBND tỉnh về việc thành lập thêm trường THCS – THPT Suối Nho, huyện Định Quán (trên cơ sở nâng cấp từ trường THCS Suối Nho) theo đề nghị của UBND huyện Định Quán, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo về việc thành lập trường THPT Lê Quý Đôn – Long Bình Tân, trường THPT Song ngữ Á Châu tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa trường THCS&THPT Tri Thức trên cơ sở nâng cấp từ trường THCS Tri Thức, huyện Long Thành, thành lập trường mẫu giáo thuộc quản lý của Nhà thiếu nhi tỉnh. Chuẩn bị các điều kiện thành lập Trung tâm sát hạch tin học, ngoại ngữ; hoàn thành đề án sáp nhập Trường Bổ túc văn hóa tỉnh vào Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.
- Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở GD&ĐT tiến hành thanh tra hành chính 01 trường THPT; thanh tra chuyên ngành 01 trường THPT, 01 Phòng GD&ĐT. Sở GD&ĐT tổ chức thanh tra các chuyên đề về quản lý chuyên môn, quản lý và sử dụng trang thiết bị trong trường THCS; công tác quản lý chuyên môn, phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong trường tiểu học; công tác quản lý chuyên môn, liên kết đào tạo và công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra nội bộ cơ quan Sở GD&ĐT về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và tổ chức kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ công tác tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2016 - 2017 (đợt 2); việc thực hiện kế hoạch dạy học, ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh lớp 12, tổ chức đăng ký dự thi và hồ sơ thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2017; công tác chuyên môn các đơn vị giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT; tình hình triển khai thực hiện việc đổi mới dạy và học cấp tiểu học; hoạt động chuyên môn cấp trung học năm học 2016 - 2017; hoạt động của các trường, nhóm, lớp mầm non ngoài công lập; hoạt động của các trung tâm giảng dạy ngoại ngữ, tin học; việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì An toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường” năm 2017. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục, công khai chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục.
- Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính của cơ quan Sở GD&ĐT; tổ chức tập huấn về nghiệp vụ cải cách hành chính, công tác văn thư, lưu trữ của các cơ sở giáo dục; chuẩn bị các điều kiện để đưa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Tổ chức thẩm định sáng kiến, xét duyệt thi đua cuối năm học 2016 – 2017.
- Xây dựng báo cáo sơ kết, đánh giá về tình hình thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Qua đó, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu giải pháp đẩy mạnh phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2016.
- Tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; đổi mới kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017; triển khai các nội dung chỉ đạo, tập huấn của Bộ GD&ĐT về đổi mới bộ đề thi trung học phổ thông quốc gia theo hướng tích hợp các bộ môn và tăng cường hình thức đề thi trắc nghiệm; phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở giáo dục, nhất là các cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tổ chức dạy học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng dạy học; tổ chức kiểm tra học kỳ chung toàn tỉnh lớp 12 phổ thông và giáo dục thường xuyên, một số môn học lớp 9, qua đó, tổng hợp, thông báo kết quả chấm bài kiểm tra để các cơ sở giáo dục, Phòng GD&ĐT nắm bắt tình hình, tăng cường chỉ đạo hoạt động dạy học; tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 phổ thông các trường công lập trên địa bàn thành phố Biên Hòa và một số trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh nhằm tăng cường động lực dạy và học cấp học trung học cơ sở.
- Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra cơ sở giáo dục các cấp học về các hoạt động đổi mới dạy học, nghiên cứu bài dạy, điều chỉnh việc dạy và học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh, đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tự học, kỹ năng sống cho học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên; tăng cường các hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Hội khỏe Phù Đổng.
          - Nhằm tăng cường đầu tư hợp lý, sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học, Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra các cơ sở giáo dục về việc quản lý, sử dụng trang thiết bị dạy học để tăng cường chỉ đạo việc khai thác, sử dụng đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học; đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương trang bị phần mềm ứng dụng quản lý thiết bị trường học, phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị tài sản cho các trường trung học phổ thông năm 2017, duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị phòng truyền thống phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh năm học 2016 – 2017 của một số trường THPT trong lộ trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh rà soát danh mục thiết bị 02 dự án: đầu tư thí điểm trường học tiên tiến, hiện đại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020, đầu tư trang thiết bị tối thiểu cho các trường mầm non công lập giai đoạn 2017 – 2020.
            - Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Sữa học đường, qua đấu thầu đã lựa chọn đơn vị cung cấp sữa đảm bảo chất lượng với giá cả cạnh tranh, giúp tiết kiệm được kinh phí cho ngân sách; thực hiện củng cố Ban Chỉ đạo Đề án cấp tỉnh; tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện đề án tại các địa phương.
- Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:
+ Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch số 749/KH-SGDĐT ngày 23/3/2017 triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.
+ Sở GD&ĐT tổ chức Hội thi kể chuyện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Kết quả có 72 cá nhân đạt giải.
+ Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức truyền thông về phòng, chống xâm hại và xâm hại tình dục trẻ em tại các trường tiểu học, trung học cơ sở; phối hợp với Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức tập huấn về phòng, chống bạo lực học đường tại các trường trung học cơ sở.
- Tăng cường chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề kết hợp dạy học văn hóa của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường trung cấp chuyên nghiệp. Sở GD&ĐT phối hợp với Báo Tuổi trẻ, các trường đại học tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2017; các trường học đã tổ chức tư vấn hoặc phối hợp với Tỉnh Đoàn, doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề, trường TCCN, cao đẳng, đại học tổ chức tư vấn cho học sinh.
- Sở GD&ĐT Đồng Nai tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về Chuyên đề" Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" với Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang; học tập kinh nghiệm mô hình đầu tư thiết bị vận động thông minh cho ngành học mầm non tại Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu; tham quan thực tế, học tập và trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai chương trình GWIS tại Đồng Tháp,… Sở GD&ĐT Đồng Nai cũng đã tiếp và làm việc với Đoàn tham quan học tập việc sử dụng hệ thống thiết bị dạy học ngoại ngữ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế, Sở GD&ĐT đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của trường Đại học Nagasaki – Nhật Bản, trường Đại học Kyungsung – Hàn Quốc trao đổi về hoạt động hợp tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017:
+ Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 26.200 (trong đó có 21.475 thí sinh phổ thông, 3.731 thí sinh chương trình GDTX và 994 thí sinh tự do thi để xét ĐH, CĐ).
+ Thi chỉ để xét tốt nghiệp: 8.566 thí sinh.
+ Thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng: 17.634 thí sinh
+ Số lượng nguyện vọng đăng ký ĐH, CĐ: 61.590 nguyện vọng.
+ Tổng số Điểm thi: 48; số phòng thi 1.106;  điều động 2.893 cán bộ, giáo viên đi làm nhiệm vụ coi thi (trong đó có 1.151 cán bộ, giảng viên của 3 trường đại học: Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, Lâm nghiệp 2, Lạc Hồng); 207 cán bộ giám sát coi thi, 283 cán bộ làm nhiệm vụ lãnh đạo điểm thi và thư ký điểm thi, 288 cán bộ bảo vệ, phục vụ, y tế.
4. Một số kết quả tiêu biểu đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017
a) Kiểm tra kết quả công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2016
- Về xóa mù chữ: Có 171/171 đơn vi cấp xã và 11/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn quốc gia, trong đó, có 04/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
- Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: Có 167/171 đơn vị cấp xã và 11/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn quốc gia. Duy trì kết quả tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.
- Về phổ cập giáo dục tiểu học: Có 171/171 đơn vị cấp xã  đạt chuẩn quốc gia, trong đó, có 31/171 đơn vị cấp xã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và 140/171 đơn vị cấp xã đạt chuẩn quốc gia mức độ 3.
- Về phổ cập giáo dục trung học cơ sở: Có 171/171 đơn vị cấp xã  đạt chuẩn quốc gia; có 11/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn quốc gia, trong có 03/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
b) Kết quả học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS và tốt nghiệp THPT
- Học sinh hoàn thành Chương trình tiểu học: 45.259/45.215 học sinh, tỷ lệ 99,9% (so với năm học trước giảm 0,05%).
- Học sinh tốt nghiệp THCS: 35.015/35.549 học sinh, tỷ lệ 98,5% (so với năm học trước tăng 0,05%).
- Học sinh tốt nghiệp THPT (tính cả thí sinh tự do): 23.481/24.286 học sinh, tỷ lệ 96,69% (so với năm học trước tăng 5,12%). Trong đó, học sinh phổ thông 21.160/21.361 học sinh, tỷ lệ 99,06% (so với năm học trước tăng 3,65%), học viên giáo dục thường xuyên 2.321/2.925 học viên, tỷ lệ 79,35% (so với năm học trước tăng 15,6%).
c) Thành tích học sinh giỏi, học sinh đạt giải các cuộc thi cấp quốc gia
- Tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia khối THPT, tỉnh Đồng Nai có 71 học sinh dự thi. Kết quả: Đạt 40 giải (so với cùng kỳ năm trước tăng 03 giải) gồm 06 giải Nhì, 17 giải Ba và 17 giải Khuyến khích. Ngoài học sinh trường THPT chuyên Lương Thế Vinh còn có 01 học sinh trường THPT Long Khánh và 01 học sinh trường THPT Trấn Biên đạt giải.
- Tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học khu vực phía Nam, học sinh tỉnh Đồng Nai đạt 08 giải trong đó giải toàn cuộc: 01 giải nhì, 01 giải ba; giải lĩnh vực:  02 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 01 giải khuyến khích. Học sinh đạt giải thuộc các Phòng GD&ĐT: Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ và các trường THPT: chuyên Lương Thế Vinh, Ngô Quyền, Thái Bình Dương, Võ Trường Toản.
- Kết quả cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia đạt được 34 giải (cao nhất trong số 17 đội tuyển của các tỉnh, thành phía Nam dự thi) gồm: 01 giải ba đồng đội; 04 giải nhất; 09 giải nhì, 08 giải ba và 08 giải khuyến khích.
- Kết quả cuộc thi Olympic tiếng Anh thông minh – OSE cấp quốc gia: Khối lớp 5 đạt 01 huy chương vàng, 07 huy chương bạc, 09 huy chương đồng, 31 giải khuyến khích; khối lớp 9 đạt 01 huy chương vàng, 01 huy chương bạc, 05 huy chương đồng, 02giải khuyến khích; khối lớp 11 đạt 01 huy chương bạc, 02 huy chương đồng, 01 giải khuyến khích. Học sinh đạt giải thuộc các Phòng GD&ĐT: Biên Hòa, Nhơn Trạch, Định Quán, Trảng Bom, Long Khánh, Vĩnh Cửu và các trường THPT: Long Khánh, Trương Vĩnh Ký.
- Kết quả cuộc thi tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia: Khối lớp 5 đạt 01 huy chương vàng, 03 huy chương bạc, 14 huy chương đồng, 20 giải khuyến khích (học sinh đạt giải thuộc các Phòng GD&ĐT: Biên Hòa, Định Quán, Trảng Bom, Xuân Lộc, Thống Nhất, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Long Khánh); Khối lớp 9 đạt 07 huy chương vàng, 04 huy chương bạc, 13 huy chương đồng, 16 giải khuyến khích (học sinh đạt giải thuộc các Phòng GD&ĐT: Biên Hòa, Trảng Bom, Long Thành, Tân Phú, Long Khánh, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Định Quán); Khối lớp 11 đạt 05 huy chương vàng, 05 huy chương bạc, 10 huy chương đồng, 16 giải khuyến khích (học sinh đạt giải thuộc các trường THPT: chuyên Lương Thế Vinh, Long Khánh, Đoàn Kết, Thống Nhất, Ngô Quyền, Trấn Biên, Sông Ray, Điểu Cải, Thống Nhất A, Long Phước, Long Thành, Phú Ngọc, Trương Vĩnh Ký, Dầu Giây).
- Kết quả cuộc thi giải Toán qua mạng Internet cấp quốc gia: Khối lớp 4 đạt 01 huy chương vàng, 02 huy chương bạc, 05 huy chương đồng, 03 giải khuyến khích; khối lớp 5 đạt 02 huy chương bạc, 06 huy chương đồng, 01 giải khuyến khích; khối lớp 8 đạt 03 huy chương bạc, 02 giải khuyến khích; khối lớp 9 đạt 01 huy chương bạc, 03 huy chương đồng, 01 giải khuyến khích (hầu hết các Phòng GD&ĐT đều có học sinh đạt giải); khối lớp 11 đạt 02 huy chương bạc, 02 huy chương đồng, 01 giải khuyến khích, khối lớp 12 đạt 01 huy chương đồng, 01 giải khuyến khích (các trường THPT có học sinh đạt giải: chuyên Lương Thế Vinh, Long Khánh, Xuân Lộc).
- Kết quả cuộc thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp quốc gia: Khối lớp 9 đạt 02 huy chương vàng, 06 huy chương bạc, 07 huy chương đồng (các Phòng GD&ĐT có học sinh đạt giải: Biên Hòa, Long Khánh, Định Quán, Trảng Bom, Tân Phú); khối lớp 12 đạt 01 huy chương đồng (THPT Long Khánh).
- Kết quả Hội thao Giáo dục quốc phòng – An ninh học sinh THPT toàn quốc: Sở GD&ĐT đạt giải nhất môn thi Nhận thức chung về quốc phòng và an ninh; giải cá nhân: 01 gải nhì (THPT Tân Hòa), 01 giải ba (THPT Vĩnh Cửu), 05 giải khuyến khích (các trường THPT: Tân Hòa, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Trãi, Long Thành, Phổ thông năng khiếu thể thao).
- Tham gia giải Vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc lần thứ VII – năm 2017 tại tỉnh Đồng Tháp, kết quả: Đạt 22 giải gồm 08 giải nhất, 11 giải nhì, 03 giải ba. Triển khai Hội thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên THPT năm học 2016 – 2017 do Bộ GD&ĐT tổ chức, kết quả: Có 05 giáo viên đạt giải khuyến khích (các trường THPT Phước Thiền, Nguyễn Trãi); có 01 học sinh đạt giải nhất (trường THPT Đoàn Kết), 18 học sinh đạt giải khuyến khích (các trường THPT: Tân Phú, Tam Phước, Đoàn Kết, Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Hồng Phong, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Văn Hiến, Dầu Giây, Phước Thiền, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Cửu, Thanh Bình, Tân Phú, Lạc Long Quân). Tham cuộc thi giao thông học đường toàn quốc lần II năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức tại Hà Nội; kết quả đạt được giải nhì. Tham gia thi đấu vòng loại giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học và THCS toàn quốc Cúp Milo lần thứ 15 khu vực III – 2017 do Bộ GD&ĐT tổ chức tại tỉnh Đăk Lăk; kết  quả đạt được giải nhì học sinh Tiểu học và giải ba học sinh THCS.
d) Kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trong hệ thống trường công lập: Mầm non 93/224 trường, tỷ lệ 41,5% (so với cùng kỳ năm trước tăng 26 trường, tăng 11,19%); tiểu học 120/296 trường, tỷ lệ  40,5% (so với cùng kỳ năm trước tăng 14 trường, tăng 4,8 %); THCS 81/174 trường, tỷ lệ 46,55% (so với cùng kỳ năm trước tăng 07 trường, tăng 3,03%); THPT 16/46 trường, tỷ lệ 34,78% (so với cùng kỳ năm trước tăng 01 trường, tăng 0,69%). Đối với trường THPT, Sở GD&ĐT đã tổ chức rà soát và có kế hoạch đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
đ) Tính đến cuối năm học 2016 - 2017, có 701 phòng học mới được xây dựng đưa vào sử dụng, trong đó, mầm non 245 phòng, tiểu học 113 phòng, THCS 202 phòng, THPT 141 phòng, tổng ngân sách đầu tư hơn 592 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng mới 61 phòng học bộ môn, trong đó, tiểu học 01 phòng, THCS 39 phòng, THPT 21 phòng, tổng kinh phí đầu tư hơn 9,2 tỷ đồng. Thiết bị dạy học được trang bị bổ sung bằng ngân sách nhà nước trong năm học với tổng kinh phí đầu tư hơn 13,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, giáo viên đã tự làm được 741 đồ dùng dạy học.
          e) Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập, giảm dần áp lực huy động học sinh của các cơ sở giáo dục công lập. Tỷ lệ học sinh ngoài công lập cấp học nhà trẻ đạt 63,14%, so với năm học trước tăng 6,36%; mẫu giáo đạt 49,73%, so với năm học trước tăng 2,37%; tiểu học đạt 2,22%, so với năm trước tăng 0,32%; THCS đạt 3,97%, so với năm trước tăng 0,6%; THPT đạt 29,82%, so với năm trước tăng 0,23%. Tính đến cuối năm học 2016 – 2017, các địa phương đã huy động xã hội hóa giáo dục xây dựng và đưa vào sử dụng 35 phòng học giáo dục mầm non (Nhơn Trạch, Long Thành, Long Khánh, Định Quán) với tổng kinh phí hơn 23,5 tỷ đồng. Tổng kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa xây dựng nhà vệ sinh, công trình nước sạch, bổ sung thiết bị dạy học hơn 7,9 tỷ đồng.
            g) Tính đến thời điểm tháng 3/2017, toàn tỉnh có 452.957/485.813 học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ 93,23%. Trong đó, một số địa phương có tỷ lệ thấp: Tân Phú (88,25%), Vĩnh Cửu (89,82%), Định Quán (83,8%), Nhơn Trạch (88,35%).

 

h) Đến cuối năm học 2016 – 2017, Quỹ khuyến học các cấp và các tổ chức, cá nhân tài trợ đã trao học bổng cho 12.572 học sinh với tổng số tiền hơn 6,9 tỷ đồng, giúp đỡ 17.589 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn 6.430 bộ quần áo, 1.125 chiếc xe đạp, 12.154 bộ sách giáo khoa, 232.672 quyển vở.

 

VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


In nội dung   Gửi phản hồi
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.