ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Trang chủ : Nội dung bài viết

Lượt truy cập

 

 Nội dung bản tin

 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI TRONG 5 NĂM QUA (2012 – 2017)
Cập nhật: 20-09-2017 09:35 PM
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI TRONG 5 NĂM QUA (2012 – 2017) Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên (gọi chung là cơ sở giáo dục) bao gồm 2 hoạt động chính: Hoạt động tự đánh giá và Hoạt động đánh giá ngoài:
      - Hoạt động tự đánh giá được thực hiện bởi Hội đồng tự đánh giá của cơ sở giáo dục; đây là hoạt động tự xem xét, kiểm tra, đánh giá của cơ sở giáo dục để xác định mức độ đạt được theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 đối với cơ sở giáo dục mầm non; Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 đối với cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên). Hoạt động tự đánh giá được thực hiện thường xuyên, liên tục theo từng năm học để xác định điểm mạnh, điểm yếu của đơn vị so với các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đánh giá do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến, nâng cao và duy trì chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, chất lượng dạy và học của các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;
 

     - Hoạt động đánh giá ngoài do các Đoàn đánh giá ngoài thực hiện theo Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước quan trọng tiếp theo sau Hoạt động tự đánh giá của các cơ sở giáo dục trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục, nhằm xác định mức độ đạt được tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục, thông qua các hoạt động: Khảo sát, đánh giá và xác định mức độ cơ sở giáo dục đáp ứng các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, đề xuất các khuyến nghị cho cơ sở giáo dục về các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới và để công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.  
     Từ năm học 2012 – 2013 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai tổ chức thực hiện nhiệm vụ Kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh. Trong 5 năm qua, công tác kiểm định chất lượng giáo dục của tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Tính đến cuối năm học 2016 – 2017 toàn tỉnh có 98,9% (820/829) cơ sở giáo dục hoàn thành tự đánh giá; 15,8% (122/774) đơn vị đã được đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, trong đó có 03 đơn vị đánh giá ngoài thí điểm đã hết thời gian công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, gồm có: Trường tiểu học An Hảo và Trường trung học cơ sở Hùng Vương, thành phố Biên  Hòa; Trường trung học phổ thông Đoàn Kết, huyện Tân Phú.  
 
     Sau đây là bảng thống kê số liệu về kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục ở các bậc học:
TT Bậc học, cấp học Tổng số đơn vị hiện có Tổng số đơn vị đủ điều kiện đánh giá ngoài Đơn vị đã hoàn thành tự đánh giá Đơn vị đã đánh giá ngoài

 
   
     Trong đó, số đơn vị không đủ điều kiện đánh giá ngoài bao gồm tự đánh giá không đạt và không hoàn thành tự đánh giá.
Danh sách các đơn vị theo từng cấp học đã hoàn thành tự đánh giá, không hoàn thành tự đánh giá; Các đơn vị được đánh giá ngoài và công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục, các đơn vị chưa đánh giá ngoài sẽ được thống kê chi tiết theo các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trong các tập tin đính kèm./. 
Phòng KTKĐCLGD – Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai​​

File đính kèm:
01SO LIEU BAC TIEU HOC.pdf
02SO LIEU BAC THCS.pdf
03SO LIEU BAC THPT_GDTX.pdf
00SO LIEU BAC MAM NON.pdf

In nội dung   Gửi phản hồi
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.