• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 885 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành

Dự thảo báo cáo về quản lý thông tin BDTX cho GV và CBQLCSGDPT (Báo cáo TEMIS) của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai năm 2020.

 • dongnai_bc-temis-1.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 31/03/2021
1302/BC-SGDĐT

Báo cáo về quản lý thông tin BDTX cho GV và CBQLCSGDPT (Báo cáo TEMIS) của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai năm 2020.

 • dongnai_bao-cao-temis.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/04/2021
1178/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2428/UBND của UBND tỉnh về “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025”

 • cv-1178-2021-1.pdf
 • 2-2021-kh_ubnd_cv-2428-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/03/2021
1171/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn sử dụng khung năng lực giáo viên ngoại ngữ cơ sở giáo dục phổ thông

 • cv-1171-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/03/2021
1169/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện văn bản số 2676/UBND-KGVX ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bãi bỏ Chỉ thị số 46/CT.UBT ngày 01/9/1993 của UBND tỉnh

 • cv-1169-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 25/03/2021
1149/SGDĐT-VP

Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

 • cv-1149-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/03/2021
1117/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

 • cv-1117-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/03/2021
1141/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Quyết định số 567/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-1141-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/03/2021
1142/SGDĐT-VP

Triển khai Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”

 • cv-1142-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/03/2021
1146/SGDĐT-NV1

Điều chỉnh ngày kiểm tra học kì 2, lớp 9, năm học 2020-2021

 • cv-1146-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/03/2021
1127/SGDĐT-TTr

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức

 • cv-1127-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/03/2021
1124/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 305/QĐ-TTg ngày 05/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • qd_305_cua_ttg.pdf
 • cv-1124-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/03/2021
1126/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • cv-1126-2021-1.pdf
 • nq-02-2021-1_qppl.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/03/2021
1081/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021

 • cv-1081-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 19/03/2021
1088/SGDĐT-NV1

Kiểm tra học kì II và tổng kết năm học 2020-2021, bậc trung học

 • cv-1088-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/03/2021
Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT của Bộ GTVT

 • cv-981-2021-1-1.pdf
 • 241-qd-ttg_ngay_24-02-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/03/2021
674/KH-SGDĐT

Kế hoạch phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2021

 • cv-674-2021-kh.pd.pttd.dbtt.atgt2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/02/2021
508/KH-SGDĐT

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong năm 2021 và thời gian tiếp theo

 • cv-508-2021-kh.daymanhcac.bp.capbach.atgt.nam2021vathoigiantieptheo.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/02/2021
343/KH-SGDĐT

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đảm bảo An toàn giao thông trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025

 • cv-343-2021-kh.tochucpttd.db.tt.atgt.giaidoan21-25.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/01/2021
284/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học năm 2021

 • cv-284-2021-kh.trienkhaicongtacgd.tt.atgt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 19/01/2021