• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 885 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1664/SGDĐT-TTR

Triển khai Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi thiết kế áp - phích tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021

 • 2-2021-cv-4024_1.pdf
 • cv-1664-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/04/2021
1663/SGDĐT-TTR

Tiếp tục phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”

 • cv-1663-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/04/2021
1651/SGDĐT-VP

Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính

 • cv-1651-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/04/2021
1640/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn thu phí dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT; thu và sử dụng lệ phí đăng ký xét tuyển theo nguyện vọng năm 2021

 • cv-1640-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/04/2021
1639/SGDĐT-VP

Hướng dẫn tiêu chuẩn, Quy trình xét công nhận sáng kiến; xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • cv-1639-2021-1.pdf
 • phu-luc-3_mau-to-trinh-de-nghi-cong-nhan-sang-kien.docx
 • phu-luc-2_mau-tong-hop-bao-cao-de-tai-nckh.docx
 • phu-luc-1_mau-tong-hop-bao-cao-sang-kien.docx
Văn bản Văn phòng Sở 22/04/2021
1631/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qdqppl-16.pdf
 • cv-1631-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/04/2021
1632/SGDĐT-TTR

Triển khai Thông tư 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính

 • cv-1632-2021-1.pdf
 • thong_tu_15.2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/04/2021
1613/SGDĐT-NV1

Sơ kết đánh giá 03 năm triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018-2025”

 • cv-1613-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/04/2021
1615

V/v triển khai Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qdqppl-13.pdf
 • cv-1615-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 19/04/2021
1589/SGDĐT-TTR

Tiếp tục phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" do Bộ Tư pháp tổ chức

 • cv-1589-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/04/2021
1588/SGDĐT-TTR

Phổ biến thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 • thong-tu-02-2021-tt-bkhcn-tieu-chi-phan-loai-thanh-lap-cac-to-chuc-khcn-cong-lap.pdf
 • cv-1588-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/04/2021
1575/SGDĐT-VP

Tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông ” trên mạng xã hội CVNet năm 2021

 • cv-1575-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/04/2021
1580/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm và tội phạm mua bán người; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, năm 2021 của ngành giáo dục và đào tạo

 • cv-1580-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/04/2021
1554/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • 16-2021-qd-ttg.pdf
 • cv-1554-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/04/2021
1552/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Nghị định số 39/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ

 • 39-2021-nd-cp.pdf
 • cv-1552-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/04/2021
1553/SGDĐT-TTR

V/v Triển khai Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng

 • cv-1553-2021-1.pdf
 • 50-2021-nd-cp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/04/2021
1533/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-1533-2021-1.pdf
 • 2-2021-qd-1086.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/04/2021
1532/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 và Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-1086.signed.pdf
 • cv-1532-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/04/2021
1531/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 và Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-1531-2021-1.pdf
 • 11_2021-qd-ubnd__qd_quy_dinh_dinh_muc_ktkt_trong_ql_ktcttl_1.pdf
 • 12_2021-qd-ubnd_qd_ban_hanh_quy_dinh_pham_vi_vung_phu_can_cttl.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/04/2021
1527/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/04/04/2021 của Chính phủ

 • 49-2021-nd-cp.pdf
 • cv-1527-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/04/2021