• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 885 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1525/SGDĐT-NV1

Triển khai Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2021

 • 21_thele_cic.pdf
 • 20_kehoach_cic.pdf
 • cv-1525-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/04/2021
1503/SGDĐT-KHTC

Báo cáo thực trạng và nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2021 – 2025

 • _bieu_mau_nhu_cau_csvc_truong_hoc_21_25_124.xlsx
 • cv-1503-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 13/04/2021
1491/SGDĐT-KHTC

Lập kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2021-2022 các trường THPT và đơn vị trực thuộc

 • bieu_mau_so_12021-2022_-_cac_truong_thpt_va_pho_thong_nhieu_cap_hoc.xls
 • bieu_mau_so_2_2021-2022_truong_chuyen.xls
 • cv-1491-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 13/04/2021
368/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá sáng kiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • qd-368-2021-1.pdf
 • bieu-mau-1_mau-bao-cao-sang-kien.docx
 • bieu-mau-2_mau-bao-cao-sang-kien-la-ket-qua-de-tai-nckh.docx
 • bieu-mau-3_mau-bao-cao-ket-qua-sang-kien-hoac-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc.docx
Văn bản Văn phòng Sở 13/04/2021
1505/SGDĐT-TTR

Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ cơ quan về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

 • de_cuong_bao_cao_tu_kiem_tra_nam_2021.doc
 • cv-1505-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 13/04/2021
1482/SGDĐT-TTR

V/v tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 12_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-1482-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/04/2021
1478/SGDDT-TTR

Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 10_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-1478-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/04/2021
1477/SGDĐT-TTR

Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 09_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-1477-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/04/2021
1476/SGDĐT-TTR

về triển khai thực hiện Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ về quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

 • 21-2021-nd-cp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/04/2021
1475/SGDĐT-TTr

Vv triển khai Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qdqppl-14.pdf
 • cv-1475-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/04/2021
1446/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai và văn bản số 3245/STC-GCS ngày 19/6/2019 của Sở Tài chính

 • cv-1446-2021-1.pdf
 • mua_sam_tu19_tham_quyen_thay_qd_92_ubt.pdf
 • mua_sam_tu19_huong_dan_so_tc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 09/04/2021
1432/SGDĐT-VP

Triển khai Thể lệ Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021

 • cv-1432-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/04/2021
1362/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

 • cv-1362-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/04/2021
1355/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bô trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • cv-1355-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 05/04/2021
1353/SGDĐT-TTR

Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • 175-qd-ttg_cua_ttcp-1.pdf
 • cv-1353-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 05/04/2021
1348/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trong ngành giáo dục và đào tạo Đồng Nai

 • cv-1348-2021-1-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/04/2021
1322/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

 • cv-1322-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 02/04/2021
1321/QĐ-SGDĐT

Triển khai Quyết định số 880/QĐ-BCT ngày 11/03/2021 của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

 • cv-1321-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/04/2021
1335/SGDĐT-VP

Tuyên truyền Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4

 • cv-1335-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/04/2021
1306/KH-SGDĐT

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Giáo dục và Đào tạo, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2021

 • cv-1306-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/04/2021