• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Tổng số có: 154 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
163/SGDĐT-VP

Triển khai Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác xã hội trong trường học

 • 33_2018_tt_bgddt.pdf
 • 163_trienkhaitt33.pdf
Văn bản, Thông tư, Nghị định Văn phòng Sở 18/01/2019
168/KH-SGDĐT

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 168_kiemsoattthc.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/01/2019
167/KH-SGDĐT

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo

 • 167_rasoatdongianhoa.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/01/2019
162/KH-SGDĐT

Kế hoạch cải cách hành chính trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2019

 • 162_caicachhanhchinh.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/01/2019
154/CTr-SGDĐT

Chương trình công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai năm 2019

 • 154_chuongtrinhcongtac.pdf
 • 154_phulucchuongtrinh.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 17/01/2019
124/SGDĐT-NV1

Xin ý kiến đóng góp nội dung liên quan GDTX trong dự thảo Luật giáo dục sửa đổi

 • 124_gopyduthao.pdf
 • duthaoluatgd.doc
 • phieuhoi.doc
Góp ý - Dự thảo Phòng Nghiệp vụ 1 14/01/2019
1390/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt các dự án vào vòng 2 Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2018-2019

 • 1_quyetdinhvaovong_2.pdf
 • 3_3276_kehoachtochucthikhkt.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/12/2018
96/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh

 • 96_trienkhaiqd43_ttr.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 10/01/2019
85/SGDĐT-KHTC

Tăng cường sử dụng hiệu quả các phòng học bộ môn và phục vụ học tập trong các đơn vị trường học

 • 85_sudunghieuquaphongbomon.pdf
 • 85_bieumaubaocao.xlsx
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 08/01/2019
63/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, năm học 2018-2019

 • 63_hoinghigdqpan.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/01/2019
54/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/11/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 • 54_trienkhaitt20.pdf
 • 4728_kemtt20.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 05/01/2019

Cung cấp thông tin điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thông qua hình thức điều tra trực tuyến trên Internet

 • 41_cungcapttds.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/01/2019
24/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản hướng dẫn thành lập Hội đồng xác định giá trị tài sản công theo quy trình thủ tục bán hoặc thanh lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

 • 24_thietlapgtts.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/01/2019
3276/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học, năm học 2018-2019

 • 1_32_2017_tt_bgddt.pdf
 • 2_995_huongdancuocthi_sgddt.pdf
 • 3_3276_kehoachtochucthikhkt.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/12/2018
3220/SGDĐT-CTTT

Tham gia Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 - Năm 2019

 • 3220_vietthuquocte_cttt.pdf
 • thele.pdf
Văn bản 28/11/2018
3203/HD-SGDĐT

Hướng dẫn Công nhận sáng kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • 3203_vp.pdf
 • phuluc_3203_i.doc
 • phuluc_3203_ii.doc
Văn bản Văn phòng Sở 26/11/2018
1246/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá sáng kiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 1246_skkn_vp.pdf
 • tieuchuan_kemtheo1246.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/11/2018
3174/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I bậc trung học, năm học 2018-2019

 • 3174_huongdankiemtrahk1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 22/11/2018
3157/KH-SGDĐT

Kế hoạch Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông lần thứ VIII năm học 2018-2019

 • 3157_hoithaoqp.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/11/2018
3142/KH-SGDĐT

Kế hoạch truyền thông về GDĐT tỉnh Đồng Nai năm học 2018-2019

 • 3142_truyenthonggd_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/11/2018