• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 336 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2782/SGDĐT-TTR

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 • congvan.pdf
 • cv-2782-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 04/09/2019
2774/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở 2019-2020

 • cv-2774-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/09/2019
2764/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản năm học 2019 - 2020

 • cv_2764_2019.signed.pdf
 • ct_09_ubnd.pdf
 • ct_2268_bgddt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/09/2019
2753/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020

 • cv-2753-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 03/09/2019
2756/SGDĐT-TTR

Triển khai Luật "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ"

 • cv-2756-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 03/09/2019
2727/SGDĐT-KHTC

Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước

 • 4601nsnn.signed.pdf
 • cv-2727-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/08/2019
2731/SGDĐT-NV1

Triệu tập Hội nghị tổng kết NH 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS

 • cv-2731-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/08/2019
2718/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2019-2020

 • cv_2718_2019.signed.pdf
 • dinhkemcv2718.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/08/2019
2709/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn việc ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường và cập nhật CSDL ngành giáo dục và đào tạo

 • cv-2709-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/08/2019
2707/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm học 2019-2020

 • bieumau.xlsx
 • cv-2707-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/08/2019
2647/SGDĐT-VP

Kéo dài thời gian cuộc thi viết "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm"

 • cv-2647-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/08/2019
2563/SGDĐT-TTR

Phát động tham gia đợt 2 cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2019"

 • cv-2563-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/08/2019
1333/SKHCN-CT6

Triển khai Thể lệ Chương trình Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập năm 2019

 • 235qd_05.08.19_vp044.signed.signed.pdf
 • 1333_07.08.19_vp044.signed.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/08/2019
2522/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT đối với một số hoạt động đầu năm học 2019-2020

 • cv_2522_2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/08/2019
2506/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn công việc của Chủ tịch Hội đồng coi thi Lý thuyết và chấm thi Thực hành nghề phổ thông năm 2019

 • 2506_huongdanchutich.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/08/2019
2505/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn vật tư thi Nghề phổ thông năm học 2018-2019

 • 2505_huongdanvattuthinghe.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/08/2019
2492/SGDĐT-VP

Gửi Dự án tham gia Cuộc thi "Học sinh - Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2019

 • cv-2492-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 09/08/2019
2417/KH-SGDĐT

Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020

 • cv_2471_2019.signed.pdf
 • phulucdinhkemcv2471.docx
Văn bản Văn phòng Sở 06/08/2019
2453/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn thực hiện đăng ký và kiểm tra thẩm định hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài kiểm định CLGD

 • cv_2453_2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 05/08/2019
2369/SGDĐT-TCCB

Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT năm học 2019-2020

 • cv_2369_2019.signed.pdf
 • maunhucau.xls
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 29/07/2019