• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trong ngành giáo dục và đào tạo Đồng Nai

Tiêu đề: Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trong ngành giáo dục và đào tạo Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 1348/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 05/04/2021
Ngày ban ký: 05/04/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1348-2021-1-1.pdfVăn bản khác