• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 14677/KH-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tiêu đề: Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 14677/KH-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số/Ký hiệu: 898/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 14/03/2022
Ngày ban ký: 14/03/2022
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 14677/KH-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-898-2022.pdfVăn bản khác