• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 183 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2052/SGDĐT-VP

V/v thẩm định và nộp hồ sơ công nhận sáng kiến năm học 2020 - 2021

Văn bản Văn phòng Sở 21/05/2021
2066/SGDĐT-VP

V/v phối hợp báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và đề xuất phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 • cv-2066-2021-1.pdf
 • de_cuong_bao_cao_cchc_6_thang_dau_nam.doc
Văn bản Văn phòng Sở 21/05/2021
1974/SGDĐT-VP

V/v thực hiện các nội dung cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 • cv-1974-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/05/2021
1825/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh khởi nghiệp, năm 2021

 • cv-1825-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 06/05/2021
1804/SGDĐT-VP

Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sau xuất hiện ca bệnh

 • cv-1804-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/05/2021
395/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • qd-395-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/04/2021
1651/SGDĐT-VP

Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính

 • cv-1651-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/04/2021
1639/SGDĐT-VP

Hướng dẫn tiêu chuẩn, Quy trình xét công nhận sáng kiến; xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • cv-1639-2021-1.pdf
 • phu-luc-3_mau-to-trinh-de-nghi-cong-nhan-sang-kien.docx
 • phu-luc-2_mau-tong-hop-bao-cao-de-tai-nckh.docx
 • phu-luc-1_mau-tong-hop-bao-cao-sang-kien.docx
Văn bản Văn phòng Sở 22/04/2021
1575/SGDĐT-VP

Tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông ” trên mạng xã hội CVNet năm 2021

 • cv-1575-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/04/2021
1580/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm và tội phạm mua bán người; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, năm 2021 của ngành giáo dục và đào tạo

 • cv-1580-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/04/2021
368/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá sáng kiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • qd-368-2021-1.pdf
 • bieu-mau-1_mau-bao-cao-sang-kien.docx
 • bieu-mau-2_mau-bao-cao-sang-kien-la-ket-qua-de-tai-nckh.docx
 • bieu-mau-3_mau-bao-cao-ket-qua-sang-kien-hoac-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc.docx
Văn bản Văn phòng Sở 13/04/2021
1505/SGDĐT-TTR

Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ cơ quan về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

 • de_cuong_bao_cao_tu_kiem_tra_nam_2021.doc
 • cv-1505-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 13/04/2021
1478/SGDDT-TTR

Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 10_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-1478-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/04/2021
1477/SGDĐT-TTR

Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 09_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-1477-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/04/2021
1446/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai và văn bản số 3245/STC-GCS ngày 19/6/2019 của Sở Tài chính

 • cv-1446-2021-1.pdf
 • mua_sam_tu19_tham_quyen_thay_qd_92_ubt.pdf
 • mua_sam_tu19_huong_dan_so_tc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 09/04/2021
1432/SGDĐT-VP

Triển khai Thể lệ Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021

 • cv-1432-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/04/2021
1362/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

 • cv-1362-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/04/2021
1355/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bô trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • cv-1355-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 05/04/2021
1353/SGDĐT-TTR

Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • 175-qd-ttg_cua_ttcp-1.pdf
 • cv-1353-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 05/04/2021
1348/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trong ngành giáo dục và đào tạo Đồng Nai

 • cv-1348-2021-1-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/04/2021
giá cà phê hôm nay giá heo hơi hôm nay giá vàng hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá tiêu hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm nay giá gas giá cao su thương trường 24h