• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Hội khuyến học
Tổng số có: 1 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1587/SGDĐT-TCCB

Triển khai Thông tư quy định chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

  • 05_2018_tt-bnv_381914.pdf
  • 46_2017_tt-btttt_372078.pdf
  • 1939-snv-trien-khai-quy-dinh-thong-tin-truyen-thong.pdf
  • cv-1587-2018-1.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Tổ chức Cán bộ 15/6/2018