• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 31 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
906/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành tiêu chí và thang điểm đánh giá thi đua các đơn vị thuộc các cụm thi đua ngành GDĐT

 • dinh-kemqd906.docx
 • qd-906-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 15/10/2019
3016/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn hoạt động cụm thi đua năm học 2019-2020

 • cv-3016-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 25/09/2019
2369/SGDĐT-TCCB

Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT năm học 2019-2020

 • cv_2369_2019.signed.pdf
 • maunhucau.xls
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 29/07/2019
2150/SGDĐT-TCCB

Triển khai Thông báo tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

 • cv-2150-2019.signed.pdf
 • cv-7122-2019-1_signed.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 08/07/2019
2149/SGDĐT-TCCB

Triển khai Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Campuchia

 • cv-2149-2019.signed.pdf
 • cv-7119-2019-1_signed.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 08/07/2019
243/SGDĐT-TCCB

Triển khai Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 29_2018_tt_bgddt.pdf
 • 243_nangluctoithieu.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Tổ chức Cán bộ 24/01/2019
2985/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn hoạt động Cụm thi đua năm học 2018-2019

 • 2985_cumthidua_tccb.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 05/11/2018
1121/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành Tiêu chí và thang điểm đánh giá thi đua các đơn vị thuộc Cụm thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019

 • 1121_tieuchithidua_tccb.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 01/11/2018
2321/KH-SGDĐT

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019

 • cv_2321_koachtuyendungvienchuc2018.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 27/8/2018
1237/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn công tác thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức ngành giáo dục năm học 2018-2019

 • 1237_huongdancongtacthuyenchuyen.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/5/2018
1587/SGDĐT-TCCB

Triển khai Thông tư quy định chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

 • 05_2018_tt-bnv_381914.pdf
 • 46_2017_tt-btttt_372078.pdf
 • 1939-snv-trien-khai-quy-dinh-thong-tin-truyen-thong.pdf
 • cv-1587-2018-1.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Tổ chức Cán bộ 15/6/2018