• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 318 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1133/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Phó Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ (cơ sở 7)

 • qd-1133.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 07/09/2023
1132/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Quốc Tế ESF triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1132.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 07/09/2023
1131/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ (cơ sở 7) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1131.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 07/09/2023
3604/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Mỹ Việt Anh

 • cv-3604.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 06/09/2023
1118/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Hoa Văn Thời Đại (cơ sở 2) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1118.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 31/08/2023
1117/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 3) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1117.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 31/08/2023
1116/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Đại Âu Châu triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1116.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 31/08/2023
1109/QĐ-SGDĐT

Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 319/QĐ-SGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ thành lập cơ sở

 • qd-1109.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 31/08/2023
1107/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Thông Minh tại huyện Long Thành

 • qd-1107.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 31/08/2023
1034/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ E - Skills

 • qd-1034.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/08/2023
1035/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Hoa Văn Thời Đại (cơ sở 2)

 • qd-1035.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/08/2023
1002/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc giao phụ trách điều hành hoạt động của Trường trung học phổ thông Tam Hiệp

 • qd-1002.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 29/08/2023
1014/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ The Miracle Land hoạt động giáo dục

 • qd-1014.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 29/08/2023
1013/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 3)

 • qd-1013.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 29/08/2023
997/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Nobita hoạt động giáo dục

 • qd-997.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 25/08/2023
3459/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Tài Năng Việt

 • cv-3459.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 25/08/2023
3457/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Hoa Văn Thời Đại (cơ sở 2)

 • cv-3457.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 25/08/2023
3458/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại Ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 3)

 • cv-3458.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 25/08/2023
3456/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại Ngữ Việt Mỹ (cơ sở 7)

 • cv-3456.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 25/08/2023
982/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ The Miracle Land

 • qd-982.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 23/08/2023