• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 123 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3660/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

 • 67.signed.pdf
 • cv-3660-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/09/2021
3632/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

 • thong_tu_09.2021.tt-bxd.pdf
 • cv-3632-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/09/2021
3628/SGDDT-TTR

V/v tiếp tục phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật năm 2021”

 • cv-3628-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/09/2021
3550/SGDDT-TTR

V/v triển khai Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh.

 • 64-2021-nd-cp_ngay_30-6-2021_cua_chinh_phu.pdf
 • luat_thoa_thuan_quoc_te.pdf
 • cv-3550-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/09/2021
3475/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Nghị định số số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 và Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ

 • 66-2021-nd-cp.pdf
 • 78-2021-nd-cp.pdf
 • cv-3475-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 27/08/2021
3443/SGDDT-TTR

Triển khai Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT

 • 22_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3443-20211.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 25/08/2021
3387/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương.

 • cv-3387-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/08/2021
3342/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 05-2021-tt-btnmt_-huong-dan-cnnv-cua-so-tnmt-va-phong-tnmt-cap-huyen.pdf
 • cv-3342-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/08/2021
3294/SGDDT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT

 • 15-2021-tt-bgtvt.pdf
 • cv-3294-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/08/2021
3293/SGDDT-TTR

về việc triển khai Thông tư 63/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính

 • thong_tu_63_bo_tai_chinh.pdf
 • cv-3293-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/08/2021
3296/SGDDT-TTR

triển khai nội dung các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 30/7/2021

 • cv-3296-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/08/2021
3295/SGDDT-TTR

Vv triển khai Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-2658.pdf
 • cv-3295-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/08/2021
3263/SGDĐT-TTR

Vv triển khai thực hiện Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính

 • 65.2021.tt.btc-thay_the_tt92.pdf
 • cv-3263-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/08/2021
3262/SGDDT-TTR

Vv triển khai thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 21_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3262-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/08/2021
3272/SGDDT-TTR

V/v triển khai các văn bản pháp luật

 • cv-3272-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/08/2021
3249/SGDDT-TTR

Vv triển khai Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.

 • 2-2021-qdqppl-33.signed.pdf
 • cv-3249-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/08/2021
3181/SGDDT-TTR

Vv triển khai thực hiện Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 20_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3181-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/08/2021
3177/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 54/2021/TT-BTC ngày 06/07/2021 của Bộ Tài chính.

 • 54-2021-tt-btc.pdf
 • cv-3177-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/08/2021
2986/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

 • cv-2986-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 22/07/2021
2985

V/v triển khai Thông tư số 55/2021/TT-BTC ngày 08/7/2021 của Bộ Tài chính

 • 55-2021-tt-btc.pdf
 • cv-2985-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 22/07/2021