• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 112 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3295/SGDDT-TTR

Vv triển khai Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-2658.pdf
 • cv-3295-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/08/2021
3263/SGDĐT-TTR

Vv triển khai thực hiện Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính

 • 65.2021.tt.btc-thay_the_tt92.pdf
 • cv-3263-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/08/2021
3262/SGDDT-TTR

Vv triển khai thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 21_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3262-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/08/2021
3272/SGDDT-TTR

V/v triển khai các văn bản pháp luật

 • cv-3272-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/08/2021
3249/SGDDT-TTR

Vv triển khai Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.

 • 2-2021-qdqppl-33.signed.pdf
 • cv-3249-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/08/2021
3181/SGDDT-TTR

Vv triển khai thực hiện Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 20_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3181-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/08/2021
3177/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 54/2021/TT-BTC ngày 06/07/2021 của Bộ Tài chính.

 • 54-2021-tt-btc.pdf
 • cv-3177-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/08/2021
2986/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

 • cv-2986-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 22/07/2021
2985

V/v triển khai Thông tư số 55/2021/TT-BTC ngày 08/7/2021 của Bộ Tài chính

 • 55-2021-tt-btc.pdf
 • cv-2985-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 22/07/2021
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

 • 21-2021-qd-ttg.pdf
 • cv-2984-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 22/07/2021
2962/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • tt_05.2021.pdf
 • cv-2962-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/07/2021
2957/SGDDT-TTR

V/v triển khai thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Quốc phòng

 • c-3815-2021-1_ve_tuyen_sinh_truong_quan_doi.pdf
 • cv-2957-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/07/2021
2917/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính

 • thong_tu_44_btc_ve_xac_dinh_khung_gia_nuoc_sach.pdf
 • cv-2917-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/07/2021
2916/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 • tt_01-2021-bld_san_pham_gay_mat_an_toan_thuoc_bo_ld.pdf
 • cv-2916-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/07/2021
2915/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • 20-2021-qd-ttg.pdf
 • cv-2915-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/07/2021
2850/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-2311.signed.pdf
 • cv-2850-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/07/2021
2849/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-2312.pdf
 • cv-2849-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/07/2021
2851/SGDDT-TTR

Vv triển khai Thông tư số 02/2021/TT-BNV và Thông tư số 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ

 • thong-tu-so-02-2021-tt-bnv.pdf
 • thong-tu-03-2021-tt-bnv-sua-doi-che-do-nang-bac-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc_1.pdf
 • cv-2851-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/07/2021
2781/SGDDT-TTR

V/v triển khai Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.

 • cv-2781-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/07/2021
2782/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 03/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021 của Bộ Công Thương.

 • dinh_kem_tt_03_cua_bct.pdf
 • cv-2782-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/07/2021