• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 112 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1632/SGDĐT-TTR

Triển khai Thông tư 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính

 • cv-1632-2021-1.pdf
 • thong_tu_15.2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/04/2021
1631/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qdqppl-16.pdf
 • cv-1631-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/04/2021
1588/SGDĐT-TTR

Phổ biến thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 • thong-tu-02-2021-tt-bkhcn-tieu-chi-phan-loai-thanh-lap-cac-to-chuc-khcn-cong-lap.pdf
 • cv-1588-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/04/2021
1589/SGDĐT-TTR

Tiếp tục phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" do Bộ Tư pháp tổ chức

 • cv-1589-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/04/2021
1553/SGDĐT-TTR

V/v Triển khai Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng

 • cv-1553-2021-1.pdf
 • 50-2021-nd-cp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/04/2021
1552/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Nghị định số 39/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ

 • 39-2021-nd-cp.pdf
 • cv-1552-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/04/2021
1554/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • 16-2021-qd-ttg.pdf
 • cv-1554-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/04/2021
1527/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/04/04/2021 của Chính phủ

 • 49-2021-nd-cp.pdf
 • cv-1527-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/04/2021
1531/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 và Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-1531-2021-1.pdf
 • 11_2021-qd-ubnd__qd_quy_dinh_dinh_muc_ktkt_trong_ql_ktcttl_1.pdf
 • 12_2021-qd-ubnd_qd_ban_hanh_quy_dinh_pham_vi_vung_phu_can_cttl.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/04/2021
1532/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 và Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-1086.signed.pdf
 • cv-1532-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/04/2021
1533/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-1533-2021-1.pdf
 • 2-2021-qd-1086.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/04/2021
1475/SGDĐT-TTr

Vv triển khai Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qdqppl-14.pdf
 • cv-1475-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/04/2021
1476/SGDĐT-TTR

về triển khai thực hiện Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ về quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

 • 21-2021-nd-cp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/04/2021
1482/SGDĐT-TTR

V/v tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 12_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-1482-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/04/2021
1126/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • cv-1126-2021-1.pdf
 • nq-02-2021-1_qppl.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/03/2021
1124/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 305/QĐ-TTg ngày 05/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • qd_305_cua_ttg.pdf
 • cv-1124-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/03/2021
1127/SGDĐT-TTr

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức

 • cv-1127-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/03/2021
1142/SGDĐT-VP

Triển khai Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”

 • cv-1142-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/03/2021
1141/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Quyết định số 567/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-1141-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/03/2021
Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT của Bộ GTVT

 • cv-981-2021-1-1.pdf
 • 241-qd-ttg_ngay_24-02-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/03/2021