• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Số / Kí hiệu Tiêu đề Loại văn bản Phòng ban Ngày ban hành
2986/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận các khoản viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 4134_vientro_skhdt.pdf
 • 2986_vientro_khtc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 05/11/2018
2873/SDDĐT-KHTC

Triển khai văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện bán hoặc thanh lý tài sản công tác các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 • 2873_thanhlytaisan_khtc.pdf
 • 5297gcs.signed.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 23/10/2018
2283/SGDĐT-KHTC

Thực hiện các khoản thu, các chính sách đối với người học trong nhà trường năm học 2018-2019

 • 2283_bosung2166_khtc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/08/2018
2166/SGDĐT-KHTC

Thực hiện các khoản thu, các chính sách đối với người học trong nhà trường năm học 2018-2019

 • 2166_thuchiencackhoanthu1819_khtc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 10/08/2018
2786/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm học 2018-2019

 • csvc_thietbi_khtc.pdf
 • bieumau.xlsx
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 12/10/2018
2694/SGDĐT-KHTC

Thực hiện Báo cáo Thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019

 • 2694_thongkegd_khtc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/10/2018
2667/SGDĐT-KHTC

Đính chính văn bản số 2622/SGDĐT-KHTC ngày 03/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo

 • 2667_dinhchinhvanban_khtc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 03/10/2018
2622/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BTC ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 16_tt_2018_quydinhtaitro_bgddt.pdf
 • 2622_quydinhtaitro_vp.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/09/2018