• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
Số/Ký hiệu: 1287/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 18/04/2022
Ngày ban ký: 18/04/2022
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1287-2022.pdf