• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Tuyên truyền, phổ biến các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật liên quan đến quy hoạch

Tiêu đề: Tuyên truyền, phổ biến các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật liên quan đến quy hoạch
Số/Ký hiệu: 480/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 25/02/2019
Ngày ban ký: 25/02/2019
Loại văn bản: Luật
Trích yếu: Tuyên truyền, phổ biến các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật liên quan đến quy hoạch
File đính kèm: Tệp đính kèm: 480_luatsuadoibosung.pdfTệp đính kèm: danhmuc480.pdfTệp đính kèm: luat37.pdfTệp đính kèm: luatsuadoibosung.pdf