• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 151 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2763/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2022/TT-BGTVT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 • 22-2022-tt-bgtvt.pdf
 • cv-2763-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 21/01/2022
224/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện các Thông tư 20, 21, 26, 29 và Thông tư 33/2021/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ y tế

 • thong_tu_26_sua_doi_tt41.pdf
 • thong_tu_so_20-2021_ve_qlctyt.pdf
 • tt_21_vs_trong_mai_tang_hoa_tang.pdf
 • tt_29.2021_.signed.pdf
 • tt_33.2021.byt_quy_dinh_cong_tac_y_te_truong_hoc_trong_co_so_giao_duc.pdf
 • cv-224-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 14/01/2022
231/SGDĐT-TTr

Thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 • tt_11_bo_khcn_2.pdf
 • cv-231-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 14/01/2022
232/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 25/2021/TT-BTTTT ngày 29/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 25-2021-tt-btttt.pdf.pdf
 • cv-232-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 14/01/2022
81/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 19/2021/TT-BTTTT và Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 • tt20_sua_doi_bo_sung_phan_mem_phan_cung_cntt.signed.pdf.pdf
 • tt19_dm_san_pham_cntt.signed.pdf.pdf
 • cv-81-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 10/01/2022
49/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2021 và Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Xây dựng.

 • bxd_15-2021-tt-bxd_15122021.pdf
 • bxd_16-2021-tt-bxd_20122021.pdf
 • cv-49-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 06/01/2022
5288/SGDĐT-TTR

Triển khai Thông tư số 21/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2021 và Thông tư số 24/2021/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công thương

 • cv-5288-2021.pdf
 • tt_21_cua_bct.pdf
 • tt_24_bct_nam_2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 31/12/2021
5242/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 95/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

 • thong_tu_95_cua_btc.pdf.pdf
 • vb_stc.pdf
 • cv-5242-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 28/12/2021
5031/SGDĐT-TTR

Triển khai Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

 • 1_tt_2021_17.pdf
 • cv-5031-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 10/12/2021
4888/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính

 • cv-4888-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 02/12/2021
4885/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 09-2021-bkhdt.pdf
 • cv-4885-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 02/12/2021
4750/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 08/2021/TT-BTP ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 • cv-4750-2021.pdf
 • 08-2021-tt-btp.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 23/11/2021
4749/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện 03 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 • cv-4749-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 23/11/2021
4750/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 08/2021/TT-BTP ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 • 08-2021-tt-btp.pdf
 • cv-4750-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 23/11/2021
4702/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 17-2021-tt-btnmt_signed.pdf
 • cv-4702-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 19/11/2021
4702/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 17-2021-tt-btnmt_signed.pdf
 • cv-4702-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 19/11/2021
4699/SGDĐT-TTR

Triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BNV ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

 • thongtu_06._2021_bo_noi_vu_bai_bo_thong_tu_04.2013.pdf
 • cv-4699-2021.pdf
Thông tư các Bộ Văn phòng Sở 19/11/2021
4632/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 14/2021/TT-BCT & triển khai Công văn số 6850/BCT-PVTM ngày 29/10/2021 của Bộ Công Thương

 • thong_tu_huong_dan_ukvfta.pdf
 • 1_bct_2021_6850.pdf
 • cv-4632-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 15/11/2021
3285/STTTT-CNTTVT

Hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR tại địa phương

 • huongdan_truyenthong_pc-covid-15112021.signed.pdf
 • phuluc1_huongdantruyenthong_pc-covid.signed.docx.docx
 • phuluc2_huongdantruyenthong_pc-covid.signed.docx.docx
Văn bản Văn phòng Sở 15/11/2021
4521/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 79/2021/TT-BTC ngày 21/9/2021 của Bộ Tài chính

 • cv-4521-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 08/11/2021