• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 157 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4702/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 17-2021-tt-btnmt_signed.pdf
 • cv-4702-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 19/11/2021
4702/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 17-2021-tt-btnmt_signed.pdf
 • cv-4702-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 19/11/2021
4699/SGDĐT-TTR

Triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BNV ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

 • thongtu_06._2021_bo_noi_vu_bai_bo_thong_tu_04.2013.pdf
 • cv-4699-2021.pdf
Thông tư các Bộ Văn phòng Sở 19/11/2021
4632/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 14/2021/TT-BCT & triển khai Công văn số 6850/BCT-PVTM ngày 29/10/2021 của Bộ Công Thương

 • thong_tu_huong_dan_ukvfta.pdf
 • 1_bct_2021_6850.pdf
 • cv-4632-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 15/11/2021
3285/STTTT-CNTTVT

Hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR tại địa phương

 • huongdan_truyenthong_pc-covid-15112021.signed.pdf
 • phuluc1_huongdantruyenthong_pc-covid.signed.docx.docx
 • phuluc2_huongdantruyenthong_pc-covid.signed.docx.docx
Văn bản Văn phòng Sở 15/11/2021
4521/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 79/2021/TT-BTC ngày 21/9/2021 của Bộ Tài chính

 • cv-4521-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 08/11/2021
4520/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

 • cv-4520-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 08/11/2021
4353/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 04/2021/TT-TTCP và Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ

 • tt_04_quy_trinh_tiep_cong_dan_2021.pdf.pdf
 • tt_05_quy_trinh_xu_ly_don_2021.pdf.pdf
 • cv-4353-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 28/10/2021
4301/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 và Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ

 • cv-4301-2021.pdf
 • 2_2021_tt2021_06_1.pdf.pdf
 • 2_2021_tt2021_07_1.pdf.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 25/10/2021
4128/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • 2_thong-tu-04-2021-tt-bldtbxh.pdf
 • 1_cv-4128-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 13/10/2021
4054/SGDĐT-TTr

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt phổ biến Luật Cư trú năm 2020

 • tai_lieu_trien_khai_luat_cu_tru.doc
 • cv-4054-2021.pdf
Luật Phòng Thanh tra 07/10/2021
3953/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • cv-3953-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 01/10/2021
3912/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 121/TT-BQP ngày 20/9/2021 của Bộ Quốc phòng

 • 121-2021-tt-bqp.pdf
 • cv-3912-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 29/09/2021
3921/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện một số Thông tư mới của Bộ Xây dựng

 • cv-3921-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 29/09/2021
3886/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 • cv-3886-2021.pdf
 • tt_75.2021.tt-btc.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 27/09/2021
2534/SGDĐT-VP

Triển khai Thông tư số 79/2020/TT-BCA ngày 14/7/2020 về " hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh"

 • 11092_1.pdf.pdf
 • cv-2534-2020-1.pdf
Thông tư các Bộ Văn phòng Sở 13/08/2020
2529/SGDĐT-VP

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ Nội vụ

 • cv-2529-2020-1.pdf
 • tt_02.2020_cap_hoat_dong_dich_vu_luu_tru.pdf
Thông tư các Bộ Văn phòng Sở 13/08/2020
829/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 292/QĐ-BCT ngày 21/01/2020 của Bộ Công thương

 • cv-829-2020-1.signed.pdf
 • qd_292-2020_bct_1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 20/03/2020
744/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 40/2020/QĐ-BTC ngày 06/01/2020 của Bộ Tài chính

 • 1054tchcsn.signed.pdf
 • cv-744-2020-1.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 12/03/2020
110/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị

 • 2-2020-cv-68.pdf
 • cv-110-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 08/01/2020