• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 3 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
5153/SGDĐT-TTR

Triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021

 • cv-5153-2021.pdf
 • nq-18-2021.signed.pdf
 • nq-19-2021.signed.pdf
 • nq-20-2021.signed.pdf
 • nq-21-2021.signed.pdf
 • nq-22-2021.signed.pdf
 • nq-23-2021.signed.pdf
 • nq-24-2021.signed.pdf
 • nq-25-2021.signed.pdf
 • nq-26-2021.signed.pdf
 • nq-38.signed.pdf
 • nq-39.signed.pdf
 • nq-40.signed.pdf
 • nq-42.signed.pdf
 • nq-44.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 21/12/2021
3990/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 3689/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-3990-2021.pdf
 • 2-2021-qd-3689.signed.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 05/10/2021
3622/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-3622-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 25/11/2019