• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 15 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4144/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề năm 2023)

 • trienkhainq.pdf
 • 23-nq-hdnd.pdf
 • 24-nq-hdnd.pdf
 • 25-nq-hdnd.pdf
 • 15-2023-nq-hdnd.pdf
 • 16-2023-nq-hdnd.pdf
 • 17-2023-nq-hdnd.pdf
 • 19-2023-nq-hdnd.pdf
 • 20-2023-nq-hdnd.pdf
 • 26-nq-hdnd.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/10/2023
3070/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 12, khóa X của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • 498-hdnd-vp-kem-dm-nq-ky-hop-12.pdf
 • cv-3070.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 01/08/2023
1861/SGDĐT-KHTC

Triển khai các Nghị quyết số 01, 02, 03 và 04 ngày 20/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh

 • cv-1861.pdf
 • nq_01_hdnd.pdf
 • nq_03_hdnd.pdf
 • nq_02_hdnd.pdf
 • nq_04_hdnd.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 16/05/2023
1688/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 20/4/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2027

 • cv-1688.pdf
 • nq-03--hdnd.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/05/2023
212/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh

 • nq-qd-kem-theo.pdf
 • cv-212-2023_0001.pdf
Chỉ đạo, điều hành Phòng Kế hoạch Tài chính 18/01/2023
5048/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10/12/2022

 • cv-5048-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/12/2022
2762/SGDĐT-TTr

Triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2022.

 • cv-2762-2022.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 21/07/2022
1451/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn bổ sung triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-1451-2022.pdf
Chỉ đạo, điều hành Phòng Kế hoạch Tài chính 20/04/2022
1311/SGDĐT-TTr

Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

 • cv-1311-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 12/04/2022
704/KH-SGDĐT

Kế hoạch về việc rà soát, đơn giản hóa quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2022 của Ngành Giáo dục và Đào tạo

 • cv-704-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 28/02/2022
689/SGDĐT-KHTC

Tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh về về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-689-2022.pdf
 • nghi_quyet_05_hdnd.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 25/02/2022
412/HD-SGDĐT

Hướng dẫn Tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-2573_4.pdf
 • 2-2021-qd-5309_qd_trien_khai_cua_ubt.pdf
 • qd_-_phu_luc_kem_theo_tthc_nd_105_2.pdf
 • cv-412-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/01/2022
5153/SGDĐT-TTR

Triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021

 • cv-5153-2021.pdf
 • nq-18-2021.signed.pdf
 • nq-19-2021.signed.pdf
 • nq-20-2021.signed.pdf
 • nq-21-2021.signed.pdf
 • nq-22-2021.signed.pdf
 • nq-23-2021.signed.pdf
 • nq-24-2021.signed.pdf
 • nq-25-2021.signed.pdf
 • nq-26-2021.signed.pdf
 • nq-38.signed.pdf
 • nq-39.signed.pdf
 • nq-40.signed.pdf
 • nq-42.signed.pdf
 • nq-44.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 21/12/2021
3990/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 3689/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-3990-2021.pdf
 • 2-2021-qd-3689.signed.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 05/10/2021
3622/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-3622-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 25/11/2019