• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 100 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4156/SGDĐT-VP

Triển khai đăng ký sử dụng “Tài khoản định danh điện tử mức độ 2” qua ứng dụng VNeID

 • cv-4156-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/10/2022
3989/SGDĐT-VP

Triển khai việc sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp, sổ định danh các nhân trong giải quyết thủ tục hành chính thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

 • cv-3989-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/10/2022
3884/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 7_2-2022-kh-210_ngaychuyendoiso_ubnd.pdf
 • cv-3884-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/10/2022
3604/KH-SGDĐT

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-3604-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 16/09/2022
3514/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-3514-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 13/09/2022
3469/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-3469-2022.pdf
 • trien_khai22_giao_quyen_tu_chu_qd.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 08/09/2022
3311/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-3311-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 29/08/2022
3194/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-3194-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 19/08/2022
3193/SGDĐT-VP

Tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia – Viet Solution” năm 2022

 • cv-3193-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 19/08/2022
3073/SGDĐT-VP

Triển khai Quyết định số 1972/QĐ-UBNd ngà 01/8/2022 của UBND tỉnh

 • cv-3073-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 12/08/2022
3001/SGDĐT-VP

Triển khai quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-3001-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/08/2022
2762/SGDĐT-TTr

Triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2022.

 • cv-2762-2022.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 21/07/2022
2746/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh

 • cv-2746-2022.pdf
 • 2-2022-qd-1796.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 20/07/2022
2674/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • 2-2022-qdqppl-30.pdf
 • cv-2674-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 15/07/2022
2654/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh quy định danh mục, thời hạn sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

 • 2-2022-qdqppl-28.pdf
 • cv-2654-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 13/07/2022
2601/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh

 • cv-2601-2022.pdf
 • 2-2022-qdqppl-28_khau_hao_tai_san_co_dinh_vo_hinh.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 11/07/2022
2602/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện văn bản số 6664/UBND-KTNS ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh

 • 6664_van_ban_trien_khai_thong_tu_02_cua_bo_tu_phap_28.6.pdf
 • 6664_phu_luc_kem_theo.pdf
 • cv-2602-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 11/07/2022
2277/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh

 • qd_26_2022_ubnd_tinh_ve_tb_chuyen_dung_gddt.pdf
 • cv-2277-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 18/06/2022
2209/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 14_1_kh-134_nangcaonhanthuc_cds_ubnd.pdf
 • cv-2209-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 14/06/2022
2206/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 11_1_kh-137_congdanso_ubnd.pdf
 • cv-2206-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 14/06/2022