• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 64 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
51/2019/QH14

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

 • 51.signed.pdf
Luật Văn phòng Sở 12/12/2019
49/2019/QH14

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

 • 49.signed.pdf
Luật Văn phòng Sở 12/12/2019
2529/SGDĐT-VP

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ Nội vụ

 • cv-2529-2020-1.pdf
 • tt_02.2020_cap_hoat_dong_dich_vu_luu_tru.pdf
Thông tư các Bộ Văn phòng Sở 13/08/2020
2534/SGDĐT-VP

Triển khai Thông tư số 79/2020/TT-BCA ngày 14/7/2020 về " hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh"

 • 11092_1.pdf.pdf
 • cv-2534-2020-1.pdf
Thông tư các Bộ Văn phòng Sở 13/08/2020
15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

 • 15_2020_tt_bgddt.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Nghiệp vụ 1 26/05/2020
14/2020/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

 • 14_2020_tt_bgddt.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Nghiệp vụ 1 26/05/2020
13/2020/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

 • 13_2020_tt_bgddt.signed.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Nghiệp vụ 1 26/05/2020
1359/SGDĐT-TTR

Tiếp tục Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020"

 • cv-1359-2020-1.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 08/05/2020
1358/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ

 • 08.signed.pdf
 • cv-1358-2020-1.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 08/05/2020
1221/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-1221-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/04/2020
1153/SGDĐT-TCCB

Triển khai Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

 • 436_kh-ttg.pdf
 • 436_qd-ttg.pdf
 • cv-1153-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 21/04/2020
829/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 292/QĐ-BCT ngày 21/01/2020 của Bộ Công thương

 • cv-829-2020-1.signed.pdf
 • qd_292-2020_bct_1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 20/03/2020
773/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư

 • cv-773-2020-1.signed.pdf
 • nghi_dinh_30.2020_cong_tac_van_thu.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/03/2020
744/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 40/2020/QĐ-BTC ngày 06/01/2020 của Bộ Tài chính

 • 1054tchcsn.signed.pdf
 • cv-744-2020-1.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 12/03/2020
722/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Quyết định số 519/QĐ-BGDĐT ngày 24/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 519_qd_bgddt.signed.pdf
 • cv-722-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 10/03/2020
597/SGDĐT-TTR

Triển khai Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục

 • 115_kh_bgddt.signed.pdf
 • cv-597-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 28/02/2020
538/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ

 • 45950_1.pdf
 • cv-538-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 26/02/2020
460/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ

 • cv-460-2020-1.pdf
 • nd_93.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 18/02/2020
110/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị

 • 2-2020-cv-68.pdf
 • cv-110-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 08/01/2020
34/SGDĐT-TTR

Triển khai thông tư số 15/2019/TT-BNV ngày 27/11/2019 của Bộ Nội vụ

 • cv-34-2020-1.pdf
 • tt-bai-bo-ttlt-cua-bt.sinh.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 03/01/2020