• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 358 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4986/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 64/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 và Thông tư số 66/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài chính

 • tt-64.pdf
 • tt-66.pdf
 • trien-khai-tt-64-va-66.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 24/11/2023
4952/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị quyết số 37-2023-UBTVQH15 ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 • nghi-quyet-so-37.pdf
 • cv-trien-khai-nq-so-37-2023-ubtvqh15-ngay-06-9-2023-cua-ubtvqh.pdf
Văn bản, Thông tư, Nghị định Phòng Thanh tra 22/11/2023
4878/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện các Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT, 20/2023/TT-BGDĐT, 21/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 19-2023-tt-bgddt-ngay-30-10-2023-vi-tri-viec-lam-co-cau-va-dinh-muc-so-luong-ng-lv-trong-co-so-gdmn-cong-lap.pdf
 • 20-2023-tt-bgddt-ngay-30-10-2023-vtvl-va-co-cau-vien-chuc-va-dinh-muc-so-luong-nguoi-lam-viec-trong-co-so-gdpt-va-cac-truong-chuyen-biet-cong-lap.pdf
 • 21-2023-tt-bgddt-ngay-30-10-2023-qd-ma-so-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-vien-chuc-ho-tro-gd-nguoi-khuyet-tat-trong-cs-gd-cong-lap.pdf
 • vb-trien-khai-thuc-hien-cac-tt-192021-cua-bo-gddt-ngay-30-10-2023.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Kế hoạch Tài chính 20/11/2023
4859/SGDĐT-NVI

Xin ý kiến góp ý Dự thảo thay thế Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 và Thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19/12/2017 của Bộ GDĐT

 • du-thao-thong-tu-thay-the-tt38-khkt.pdf
 • cv-lay-y-kien-gop-y-thi-khkt-dieu-chinh-sua.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/11/2023
4752/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị định số 21/2023/NĐ-CP ngày 05/5/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm vi mô

 • nd-21.pdf
 • trien-khai-nd-21.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 13/11/2023
4689/SGDĐT-VP

Triển khai Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 về Hướng dẫn ây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các CSGD phổ thông và thường xuyên

 • trienkhaitt_atth_2023.pdf
 • 18_2023_tt_bgddt.-atth.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Văn phòng Sở 09/11/2023
4689/SGDĐT-VP

Triển khai Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 về Hướng dẫn ây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các CSGD phổ thông và thường xuyên

 • 000_huongdantt18.pdf
 • 18_2023_tt_bgddt.-atth.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Văn phòng Sở 09/11/2023
4607/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-trien-khai-tt-18-2023-tt-bgddt-ngay-26-10-2023-cua-bo-gddt.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 06/11/2023
4607/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 18-2023-tt-bgddt-ve-an-toan-truong-hoc.pdf
 • cv-trien-khai-tt-18-2023-tt-bgddt-ngay-26-10-2023-cua-bo-gddt.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 06/11/2023
4307/SGDĐT-TTr

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

 • cv-trien-khai-luat-sd-bs-mot-so-dieu-cua-luat-cand.pdf
 • luat-cand-sua-doi-so-21.2023.qh15.pdf
Luật Phòng Thanh tra 18/10/2023
4257/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 17-2023-tt-bgddt.pdf
 • vb-trien-khai-tt--17-bgddt-ve-quy-che-thi-chon-hsg-quoc-gia.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 17/10/2023
4168/SGDĐT-KHTC

Triển khai công văn số 10212/BTC-NSNN ngày 22/9/2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

 • mau-trien-khai-5915.pdf
 • vb-10212-cua-btc.pdf
 • vb-8006-cua-btc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 10/10/2023
4169/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 6719/BKHĐT-QLĐT ngày 17/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • vb-4598-.pdf
 • vb-6719-kem-theo-vb-ubt.pdf
 • mau-trien-khai-skhdt-4598.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 10/10/2023
4142/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 16/2023/TT-BGDĐT ngày 03/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 16-2023-tt-bgddt.pdf
 • cong-van-vv-trien-khai-thong-tu-so-16-2023-tt-bgddt-ngay-03-10-2023-sdbs-tt-so-41-2020-tt-bgddt-ngay-03-11-2020.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 09/10/2023
4161/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 • thong-tu-so-56-2023-btc-ve-du-toan-quyet-toan-kp-pbgdpl-va-hoa-gia-co-so.pdf
 • cv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-56-2023-tt-btc-ngay-18-8-2023-cua-btc-ve-du-toan-quyet-toan-kp-pbgdpl.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 09/10/2023
4038/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ

 • 71-2023-nd-cp.pdf
 • vb-trien-khai-nd-71-2023--nd-cp-ve-xu-ly-ky-luat-cbcc-sd-bs.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 02/10/2023
4040/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ

 • vb-trien-khai-nd-70-2023--nd-cp-cua-cp.pdf
 • 70-cp.signed.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 02/10/2023
3983/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 64/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ

 • cv-3983.pdf
 • 64-cp.signed.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 28/09/2023
3982/SGDĐT-TTr

Triển khai Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • cv-3982.pdf
 • 08-vbhn-btnmt_signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 28/09/2023
3938/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ

 • 65-nd-cp.signed.pdf
 • cv-3938.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 26/09/2023