• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 50 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
11/CT-UBND

Chỉ thị Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • ct_11_ubnd_chithinvnh.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/8/2028
324/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 04-2022-ubnd.pdf.pdf
 • cv-324-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 21/02/2022
207/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 16618/UBND-KGVX ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị năm 2022

 • cv-207-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 14/01/2022
207/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 16618/UBND-KGVX ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị năm 2022

 • cv-207-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 13/01/2022
109/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 5321/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qd-5321.signed.pdf
 • cv-109-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 10/01/2022
111/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 5308/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qd-5308.pdf
 • cv-111-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 10/01/2022
112/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 5309/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qd-5309.pdf
 • cv-112-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 10/01/2022
5148/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qdqppl-56.pdf
 • cv-5148-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 21/12/2021
4985/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qdqppl-55.signed.pdf
 • cv-4985-2021.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 09/12/2021
4673/SGDĐT-VP

Triển khai Quyết định 51/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qdqppl-51.pdf
 • cv-4673-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/11/2021
4287/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • cv-4287-2021.pdf
 • 2-2021-qdqppl-46.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 22/10/2021
4217/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 4217/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.

 • 2-2021-qd-4217.pdf
 • 1_cv-4124-2021.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 13/10/2021
3991/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định thu phí, lệ phí của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

 • qd.43.2021_thu_phi_le_phi_tai_tthcc.pdf
 • t9_huong_dan_cac_co_quan_don_vi_lap_ke_hoach.pdf
 • cv-3991-2021.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 05/10/2021
3975/SGDĐT-NV1

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.

 • ubnd_kh11951_tl-hu-htsd_2021_ubnd.pdf
 • cv-3975-2021_htsd_sgd.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/10/2021
296/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện UBND xã tỉnh Đồng Nai

 • 296-qd-ubnd.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 22/01/2021
743/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh

 • cv-743-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 12/12/2020
3550/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học cho các nhóm trẻ tư thục của Sở Giáo dục và Đào tạo

 • quyetdinhluachon.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/09/2020
2701/SGDĐT-VP

Triển khai và thực hiện theo Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 13/8/2020

 • 2-2020-qd-2872.pdf
 • cv-2701-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/08/2020
2872/QĐ-UBND

Quyết đinh công bố Bộ thủ tục sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 2872-qd-ubnd.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 13/08/2020
2439/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

 • 2439-qd-ubnd.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 15/07/2020