• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 146 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3469/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-3469-2022.pdf
 • trien_khai22_giao_quyen_tu_chu_qd.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 08/09/2022
3311/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-3311-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 29/08/2022
3194/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-3194-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 19/08/2022
3193/SGDĐT-VP

Tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia – Viet Solution” năm 2022

 • cv-3193-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 19/08/2022
3073/SGDĐT-VP

Triển khai Quyết định số 1972/QĐ-UBNd ngà 01/8/2022 của UBND tỉnh

 • cv-3073-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 12/08/2022
3001/SGDĐT-VP

Triển khai quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-3001-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/08/2022
2746/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh

 • cv-2746-2022.pdf
 • 2-2022-qd-1796.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 20/07/2022
2674/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • 2-2022-qdqppl-30.pdf
 • cv-2674-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 15/07/2022
2654/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh quy định danh mục, thời hạn sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

 • 2-2022-qdqppl-28.pdf
 • cv-2654-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 13/07/2022
2601/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh

 • cv-2601-2022.pdf
 • 2-2022-qdqppl-28_khau_hao_tai_san_co_dinh_vo_hinh.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 11/07/2022
2602/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện văn bản số 6664/UBND-KTNS ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh

 • 6664_van_ban_trien_khai_thong_tu_02_cua_bo_tu_phap_28.6.pdf
 • 6664_phu_luc_kem_theo.pdf
 • cv-2602-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 11/07/2022
2277/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh

 • qd_26_2022_ubnd_tinh_ve_tb_chuyen_dung_gddt.pdf
 • cv-2277-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 18/06/2022
2209/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 14_1_kh-134_nangcaonhanthuc_cds_ubnd.pdf
 • cv-2209-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 14/06/2022
2206/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 11_1_kh-137_congdanso_ubnd.pdf
 • cv-2206-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 14/06/2022
2207/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 13_1_kh-132_doangnhiepso_ubnd.pdf
 • cv-2207-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 14/06/2022
2208/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-2208-2022.pdf
 • 15_1_kh-133_chisodanhgia_cds_ubnd.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 14/06/2022
2173/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-2173-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 10/06/2022
2040/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện văn bản số 4550/UBND-KTNS ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh

 • trien_khai22_tieu_chuan_pl2.pdf
 • trien_khai22_tieu_chuan_pl1.pdf
 • trien_khai22_tieu_chuan_pl0.pdf
 • cv-2040-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 03/06/2022
1751/SGDĐT-VP

Triển khai Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

 • cv-1751-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/05/2022
1638/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh quy định thẩm quyền quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa áp dụng đối với tài sản công tại các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • qd-986.pdf
 • cv-1638-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 05/05/2022