• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Danh Bạ

STT

Phòng/ban Sở GD&ĐT

Số điện thoại

1

Ban Giám đốc

2

Văn phòng sở

0251.3846441

3

Tiếp công dân

4

Phòng Nghiệp vụ 2 (Bộ phận Mầm non)

0251.3846465  

5

Phòng Nghiệp vụ 1 (Bộ phận Tiểu học)

0251.3842439  

6

Phòng Nghiệp vụ 1 (Bộ phận THCS, THPT, GDTX)

0251. 2653939  

7

Phòng Thanh tra

8

Văn thư - Giải thích thủ tục hành chính

0251.3846441

9

Phòng Tổ chức cán bộ

0251.3840858  

10

Phòng Kế hoạch tài chính

0251.3847169  

11

Công đoàn Giáo dục

12

Hội khuyến học Thành phố

13

Phòng Nghiệp vụ 2 (Bộ phận Quản lý CLGD)

0251.3842445 

Thống kê truy cập