• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông... Xem thêm

Phân luồng học sinh

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTG ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025... Xem thêm

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025... Xem thêm

Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 10046/KH-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo... Xem thêm

Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh

Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 8197/KH-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ... Xem thêm

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 21/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 21/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề... Xem thêm

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị ... Xem thêm

Thống kê truy cập