• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ

Trưởng phòng - Ông Nguyễn Văn Hải

Trưởng phòng

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Nguyễn Văn Hải  

Đại học  

0251.3843287  

hai051058@yahoo.com  

Phó trưởng phòng - Ông Trần Tấn Tài

Phó trưởng phòng

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Trần Tấn Tài  

Thạc sĩ  

0251.3842445  

tantaisgd@gmail.com  

Chuyên viên - Ông Phạm Văn Long

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Phạm Văn Long  

Thạc sĩ  

0251.3843287  

phamlong2005@gmail.com  

Chuyên viên - Ông Võ Long

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Võ Long  

Thạc sĩ  

0251.3843287  

volong.khaothi@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Ông Hoàng Công Khảm

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Hoàng Công Khảm  

Thạc sĩ  

0251.3843287  

congkham.khaothi@dongnai.edu.vn