• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ

Trưởng phòng - Bà Nguyễn Thị Giang

Trưởng phòng

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Nguyễn Thị Giang  

Thạc sĩ  

0251.3840858  

 

Chuyên viên - Ông Võ Ngọc Long

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Võ Ngọc Long  

Thạc sĩ  

0251.3840858  

ngoclong.tccb@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp  

Đại học  

 

ngocdiep.tccb@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Bà Phạm Đào Tuyết Hà

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Phạm Đào Tuyết Hà  

Tiến sỹ  

 

tuyetha.tccb@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Ông Lê Văn Tuấn

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Lê Văn Tuấn  

Đại học  

 

vantuan.tccb@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Ông Nguyễn Nam Trung

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Nguyễn Nam Trung  

Đại học  

 

namtrung.tccb@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Bà Nguyễn Thị Trúc Tự

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Nguyễn Thị Trúc Tự  

Thạc sĩ  

 

tructu.tccb@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Ông Trần Hữu Tâm

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Trần Hữu Tâm  

Đại học  

 

huutam.tccb@dongnai.edu.vn