• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ

Chánh văn phòng - Ông Phan Đình Chương

Chánh văn phòng

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Phan Đình Chương  

Thạc sĩ  

0251.3942615  

dinhchuong.vp@dongnai.edu.vn  

Phó chánh Văn phòng - Ông Nguyễn Bửu Tùng

Phó chánh Văn phòng

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Nguyễn Bửu Tùng  

Đại học  

0251.3846866  

buutung.vp@dongnai.edu.vn  

Phó chánh Văn phòng - Bà Võ Thị Bích Uyên

Phó chánh Văn phòng

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Võ Thị Bích Uyên  

Đại học  

 

bichuyen.vp@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Bà Mai Thị Hồng Liên

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Mai Thị Hồng Liên  

Đại học  

 

honglien.vp@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Bà Huỳnh Thị Ánh Trinh

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Huỳnh Thị Ánh Trinh  

Đại học  

 

anhtrinh.vp@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Ông Nguyễn Thanh Tuấn

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Nguyễn Thanh Tuấn  

Thạc sĩ  

 

Thanhtuan.vp@dongnai.edu.vn