• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

File_Duthao

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Kết luận số 49KL/TW ngày 10/5/2019
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

 

          Căn cứ Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) và Kế hoạch số 286-KH/TU ngày 16/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục nâng cao về nhận thức của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của học tập suốt đời, xây dựng XHHT. Từ đó, tích cực tham gia xây dựng XHHT bằng các nội dung và hình thức phù hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

b) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11-CT/TW ngày 30/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) và Thông tri số 22-TT/TU ngày 21/6/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh.

c) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền, các cơ quan chức năng và sự tham gia của toàn xã hội về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác vận động, phát triển hội viên, huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào sự nghiệp khuyến học, khuyến tài phát triển mạnh, từng bước xây dựng được các mô hình học tập trong xã hội.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trong tỉnh thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Thông tri số 22-TT/TU ngày 21/6/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong điều kiện thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” và Kế hoạch số 3111/KH-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 – 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đến năm 2020 của Kế hoạch số 3111/KH-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 – 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với những nội dung cụ thể như sau:

a) Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục

- Trên 99% người trong độ tuổi từ 15 đến 60, trên 99,5% người trong độ tuổi từ 15 đến 35 biết chữ;

Bảo đảm tỷ lệ biết chữ cân bằng giữa nam và nữ; ưu tiên xóa mù chữ ở những vùng khó khăn cho phụ nữ, trẻ em gái, người dân tộc thiểu số;

- Trên 90% số người mới biết chữ tiếp tục học tập và không mù chữ trở lại;

- 100% đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện củng cố vững chắc kết quả chống mù chữ, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

b) Nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ

- 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm;

- 40% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và 20% có trình độ bậc 3;

- Hằng năm, tiếp tục tăng tỷ lệ công nhân lao động có kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu công việc và giao lưu văn hóa.

c) Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn

- Đối với cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện:

+ Tiếp tục duy trì 100% được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định;

+ 100% cán bộ, công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định;

+ 90% thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hằng năm.

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã:

+ Tiếp tục duy trì 100% được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc;

+ 95% có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định;

+ 85% thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hằng năm.

- Đối với lao động nông thôn:

70% tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất tại các trung tâm văn hóa thể thao – học tập cộng đồng, trung tâm học tập cộng đồng.

- Đối với công nhân lao động:

+ 90% công nhân lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp có trình độ học vấn trung học phổ thông hoặc tương đương; tiếp tục tăng tỷ lệ công nhân lao động có tay nghề cao ở các ngành kinh tế mũi nhọn; phấn đấu 95% công nhân qua đào tạo nghề.

d) Hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn

Hằng năm, tăng dần tỷ lệ học sinh, sinh viên và người lao động tham gia học tập các chương trình giáo dục kỹ năng sống để xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn. Trong đó, phấn đấu 50% học sinh, sinh viên được học kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục.

2. Tiếp tục quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc xây dựng XHHT, động viên khuyến khích toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tự giác học tập, cập nhật kiến thức mới để nâng cao năng lực thực tế, bổ sung những kiến thức cần thiết phục vụ lao động sản xuất, công tác đem lại lợi ích thiết thực cho bản thân, gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã hội. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2020” và Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai về “Ban hành Bộ tiêu chí và trình tự đăng kí, xét duyệt, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Đảm bảo các mục tiêu cụ thể như sau:

- 100% cán bộ Mặt trận, các đoàn thể, cán bộ và hội viên Hội Khuyến học các cấp được quán triệt tập huấn nâng cao nhận thức về XHHT, học tập suốt đời và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng, đơn vị.

- 70% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”; 50% dòng họ được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”; 60% cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, 90% cơ quan, trường học, đơn vị được công nhận danh hiệu “Đơn vị học tập”. Đối với vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn các tỷ lệ này tương ứng là 60%, 40% và 50%.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước

a) Đẩy mạnh việc quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp, trước hết là người đứng đầu đơn vị, tổ chức.

b) Phát huy và quy định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, Thông tri số 22-TT/TU gắn với việc đánh giá kết quả công tác hàng năm. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong qua trình thực hiện số 11-CT/TW, Thông tri số 22-TT/TU và Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020” của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu mỗi đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và gia đình của cán bộ, công chức, viên chức trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân.

2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền về việc xây dựng XHHT

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả  Kế hoạch thực hiện Đề án “Truyền thông về xây dựng XHHT” và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địa bàn tỉnh. Gắn việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động học tập suốt đời thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ tại các địa phương.

b) Tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời hằng năm bằng các hình thức và hoạt động phong phú với các chủ đề cụ thể để thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia học tập.

c) Các lực lượng xã hội, các cơ quan thông tin, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai chủ động phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang... về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; khuyến khích toàn dân tham gia học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; kịp thời biểu dương gương sáng tự học, tự học thành tài để lập thân, lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần phát triển bền vững.

d) Hội Khuyến học các cấp tổ chức tuyên dương, khen thưởng các đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; xây dựng các mô hình học tập và xét tặng các danh hiệu cá nhân, tập thể học tập.

3. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị- xã hội, xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội

a) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo động viên đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng XHHT, gắn kết các chương trình, các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã và đang được triển khai với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; đặc biệt là gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

b) Liên Đoàn lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Phụ nữ tỉnh... tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp về chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh; khuyến khích toàn dân tham gia học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chú ý vận động các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia nhiều hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; tích cực, chủ động và sáng tạo trong tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT theo tinh thần xã hội hóa giáo dục. Đồng thời, đưa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác, kế hoạch hàng năm của mỗi đơn vị, địa phương. Gắn kết các chương trình, các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã và đang được triển khai với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

c) Hội Khuyến học các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp... và trong lực lượng vũ trang. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tiếp tục củng cố và phát triển sâu rộng tổ chức Hội Khuyến học, đặc biệt quan tâm đến phát triển Hội ở cơ sở, làm nòng cốt triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Triển khai hiệu quả Kế hoạch Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư” trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với ngành Giáo dục tham mưu cấp ủy, chính quyền các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác giáo dục và công tác khuyến học; phối hợp việc xây dựng XHHT, phong trao học tập suốt đời với chủ trương tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

4. Phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các
mô hình học tập, chú trọng đào tạo từ xa

a) Củng cố và phát triển các tổ chức hội khuyến học ở các cộng đồng dân cư; phát triển tổ chức khuyến học trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và trong lực lượng vũ trang... tạo nên phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời sôi nổi và rộng khắp trong toàn tỉnh, gắn kết các tiêu chí công nhận các mô hình học tập, công dân học tập, gia đình học tập, đơn vị học tập với việc công nhận các mô hình văn hóa, với các danh hiệu thi đua.

b) Phát huy, sử dụng có hiệu quả các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường, các thiết chế văn hóa ở cơ sở theo hướng chú trọng các hoạt động học tập; củng cố các cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa, mở rộng các chuyên ngành đào tạo để đáp ứng nhu cầu học tập của các đối tượng người học, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người dân. Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng XHHT. Gắn kết và liên thông giữa giáo dục chính quy với giáo dục thường xuyên; giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

c) Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá trong các cơ sở giáo dục thường xuyên, dạy nghề phù hợp với các quy định hiện hành.

d) Chú trọng phát triển đào tạo từ xa theo hướng coi trọng chất lượng và hiệu quả phù hợp với xu thế phát triển giáo dục trên thế giới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy và học; củng cố và phát triển các điểm truy cập thông tin khoa học công nghệ tại các trung tâm văn hóa thể thao – học tập cộng đồng và trung tâm học tập cộng đồng; hỗ trợ cho người học có thể học từ xa, tự học, tạo điều kiện thuận lợi cho người học có thể học tập suốt đời.

5. Tiếp tục xóa mù chữ cho người lớn, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

a) Nâng cao tỷ lệ và chất lượng xóa mù chữ cho người lớn gắn với công tác phổ cập nghệ và giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là đối với người dân tộc thiểu số và phụ nữ. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức học tập, củng cố kết quả mù chữ, chống tái mù để mọi người, mọi lứa tuổi dều có quyền học tập, học tập suốt đời phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân, với yêu cầu phát triển của địa phương, đất nước.

b) Nghiêm túc thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh phù hợp với đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã học ngoại ngữ; cán bộ công tác tại vùng có đông đồng bào dân tộc thì bắt buộc phải biết tiếng dân tộc. Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, phài đổi mới chương trình, tài liệu giảng dạy, nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên.

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng kỷ năng nghề nghiệp cho công nhân, người lao động trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, lao động năng động, sáng tạo trong điều kiện nền kinh tế số hiện nay. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề và kỹ năng sống cho người lao động.

6. Đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập

a) Rà soát và bổ sung cơ chế, chính sách về xây dựng XHHT; tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích, tôn vinh các tập thể, cá nhân đóng góp các nguồn lực cho giáo dục, cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Các địa phương cần tiếp tục hỗ trợ kinh phí để củng cố, phát triển bền vững các trung tâm văn hóa thể thao – học tập cộng đồng và trung tâm học tập cộng đồng cấp xã; tạo thuận lợi cho các trung tâm tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT thật sự hiệu quả.

b) Từng bước tổ chức xây dựng các mô hình học tập theo các bộ tiêu chí được Chính phủ phê duyệt. Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Bổ sung, hoàn thiện chính sách ưu đãi đối với những tài năng trẻ trong học sinh, sinh viên để đào tạo, bồi dưỡng nhân tài phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

7. Tăng cường hợp tác quốc tế

a) Tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là đối với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO); nghiên cứu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm và tranh thủ sự giúp đỡ của các nước, các tổ chức quốc tế, các cơ quan nghiên cứu quốc tế về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng XHHT.

b) Mở rộng, tăng cường liên kết đào tạo với những cơ sở đào tạo của nước ngoài có uy tín, đồng thời, quản lý chặt chẽ chất lượng đào tạo. Khuyến khích việc học tập và nghiên cứu ở nước ngoài bằng nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước. Vận động đội ngũ tri thức tài năng là người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng XHHT.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong hệ thống chính trị về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)

a) Định kỳ tháng 6 và cuối năm, các cơ quan, đơn vị phải kiểm tra, đánh giá việc chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT của địa phương, đơn vị.

b) Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân làm tốt; kiểm điểm, phê bình, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, xem nhẹ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Tăng cường sự phối hợp thường xuyên giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Trách nhiệm chung

Các Sở, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội, nghề nghiệp; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị khác có liên quan có trách nhiệm:

a) Triển khai thực hiện Kế hoạch lồng ghép với các Kế hoạch, Đề án, Dự án, các Chương trình mục tiêu có liên quan đang triển khai thực hiện của từng đơn vị.

b) Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; xây dựng các mô hình học tập và xét tặng các danh hiệu cá nhân, tập thể học tập.

c) Đưa nội dung công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT vào các chương trình, kế hoạch hoạt động, thi đua hằng năm và từng giai đoạn; xây dựng bộ phận làm đầu mối quản lý về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

d) Xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công tác của đơn vị.

e) Định kỳ gửi báo cáo kết quả tổ chức thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT của đơn vị theo hướng dẫn của UBND tỉnh vào tháng 6 và tháng 12 hằng năm.

2. Trách nhiệm cụ thể

a) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của ngành giáo dục và đào tạo theo quy định.

- Chủ trì triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xóa mù chữ giai đoạn 2012 – 2020” trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học và các Sở, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội, nghề nghiệp; UBND các huyện, thành phố tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 3111/KH-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 – 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh hướng dẫn các địa phương tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời hằng năm bằng các hình thức và hoạt động phong phú với các chủ đề cụ thể để thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia học tập.

- Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của các trung tâm văn hóa, thể thao – học tập cộng đồng và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tổ chức các lớp học linh hoạt đáp ứng nhu cầu học tập của người lao động.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các mô hình về khuyến học, khuyến tài và xây dựng XHHT.

- Phụ trách nhóm đối tượng xóa mù chữ và phổ cập giáo dục theo mục tiêu của Kế hoạch.

b) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Chủ trì triển khai và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Hỗ trợ cho người lao động nông thôn, những người hết tuổi lao động, người nội trợ, người khuyết tật có điều kiện thuận lợi để học tập suốt đời” trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống các cơ sở dạy nghề; mở rộng các hình thức dạy nghề trong các doanh nghiệp, công ty, dạy nghề gắn với sản xuất và dạy nghề ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy nghề kết hợp với dạy văn hóa để nâng cao trình độ học vấn cho người lao động tại các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề trên địa bàn.

- Phụ trách nhóm đối tượng những người hết tuổi lao động, người nội trợ, người khuyết tật theo mục tiêu của Kế hoạch; Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phụ trách nhóm đối tượng lao động nông thôn theo mục tiêu của Kế hoạch.

c) Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 139/NQ-HĐND về việc quy định về tổ chức nhân sự và chế độ hỗ trợ đối với trung tâm văn hóa thể thao – học tập cộng đồng cấp xã; nhà văn hóa – khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

d) Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập”.

- Chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí tổ chức tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng XHHT.

đ) Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì biên soạn tài liệu về khoa học và công nghệ phục vụ cho nội dung khuyến học, khuyến tài xây dựng XHHT.

- Tổ chức các chương trình giáo dục từ xa, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về các lĩnh vực của khoa học công nghệ và đời sống.

- Chỉ đạo khai thác có hiệu quả các điểm truy cập thông tin công nghệ tại các địa phương, đáp ứng nhu cầu cần gì học nấy của mọi đối tượng người dân.

e) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì biên soạn tài liệu về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn liên quan đến nội dung khuyến học, khuyến tài xây dựng XHHT.

- Giới thiệu báo cáo viên cho các trung tâm học tập cộng đồng tổ chức các lớp học về nông nghiệp, nông thôn.

g) Sở Nội vụ

Phụ trách nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức theo mục tiêu của Kế hoạch.

h) Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, đầu tư đối với các hoạt động của Kế hoạch; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch.

i) Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài phát thanh – Truyền hình Đồng Nai

Phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng chuyên mục tuyên truyền nội dung và kết quả khuyến học, khuyến tài xây dựng XHHT, qua đó vận động người dân học tập thường xuyên, suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần phát triển quê hương, đất nước.

k) Các Sở, ngành, đơn vị khác

- Cung ứng học tập suốt đời và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành mình được học tập suốt đời.

- Biên soạn tài liệu học tập cho mọi tầng lớp nhân dân về các lĩnh vực theo chức năng và nhiệm vụ của từng Sở, ngành.

- Căn cứ vào mục tiêu của Kế hoạch có liên quan dự toán kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.

l) UBND các huyện và thành phố

- Triển khai thực hiện Kế hoạch hằng năm và từng giai đoạn phù hợp với chiến lược kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương; hỗ trợ ngân sách cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

- Triển khai thực hiện các Kế hoạch của các Sở, ngành liên quan đến nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn.

- Chỉ đạo cơ quan phát thanh truyền hình xây dựng chuyên mục tuyên truyền về xây dựng XHHT.

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương; định kỳ vào tháng 6 và cuối năm lập báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trên đại bàn.

3. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia tuyền truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia học tập; đưa nội dung khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

b) Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, động viên, theo dõi việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ người lao động trong các doanh nghiệp; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp học để nâng cao trình độ học vấn cho người lao động theo mục tiêu của Kế hoạch.

- Quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các tổ chức và cá nhân, cơ chế tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

- Phụ trách nhóm đối tượng công nhân lao động theo mục tiêu của Kế hoạch.

c) Tỉnh Đoàn Đồng Nai

- Chủ trì, tổ chức phối hợp, lồng ghép các hoạt động truyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT cho các đoàn viên, thanh niên.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các phong trào cho thanh niên; vận động gây quỹ hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tham gia học tập.

d) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Tổ chức phối hợp, lồng ghép các hoạt động truyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trong các phong trào, cuộc vận động của phụ nữ.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, vận động phụ nữ, trẻ em gái tham gia học tập để nâng cao trình độ học vấn.

- Vận động gây quỹ, cấp học bổng cho đối tượng người học có hoàn cảnh khó khăn tham gia học tập.

đ) Hội Khuyến học tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư” trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của các trung tâm văn hóa, thể thao – học tập cộng đồng và trung tâm học tập cộng đồng.

- Tổ chức tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT thông qua phong trào gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, phát động phong trào xây dựng đơn vị học tập, cộng đồng học tập. Phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội vận động người dân tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

- Chủ trì tổ chức đánh giá, công nhận các mô hình học tập theo quy định.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời hằng năm bằng các hình thức và hoạt động phong phú với các chủ đề cụ thể để thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia học tập.

5. Hội Cựu Giáo chức tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Người Cao tuổi tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội./.

File đính kèm

Toàn văn file dự thảo Download
Văn bản góp ý Download

Thống kê truy cập