• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Danh mục thông tin được công khai

DANH MỤC THÔNG TIN ĐƯỢC CÔNG KHAI

STT

Thông tin công khai

Đường dẫn

1

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật (kèm theo văn bản Luật, văn bản quy phạm pháp luật).

Chi tiết

2

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai lấy ý kiến dự thảo Luật, văn bản quy phạm pháp luật; lấy ý kiến các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Quyết định, Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai chủ trì xây dựng dự thảo.

Chi tiết

3

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

Chi tiết

4

Quy trình giải quyết công việc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

Chi tiết

5

Các văn bản là Chương trình, Kế hoạch, công văn hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

Chi tiết

6

Công khai ngân sách do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai phân bổ.

Chi tiết

7

Thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

Chi tiết

8

Thông tin về một số chỉ tiêu thống kê giáo dục chủ yếu của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

Chi tiết

9

Cơ sở dữ liệu của ngành do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai quản lý.

Chi tiết

10

Thông tin về đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến kinh nghiệm do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai quản lý.

Chi tiết

11

Tra cứu thông tin tốt nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai quản lý.

Chi tiết

12

Thông tin khác phải công khai theo quy định của pháp luật.

Chi tiết

Thống kê truy cập