• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Giáo dục Đồng Nai – Tiếp tục triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019, Giáo dục Đồng Nai tiếp tục triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản.

09 NHÓM NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

1. Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học

a) Tổ chức thực hiện đảm bảo lộ trình Kế hoạch số 5874/KH-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020; định hướng của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển trường mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2022.

b) Tổ chức sáp nhập, hợp nhất các trường tiểu học, trung học cơ sở, hợp nhất trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm tin học ngoại ngữ tỉnh đảm bảo hoạt động hiệu quả; xem xét phát triển hợp lý trường học giải quyết tình trạng lớp học ca ba, lớp học có số học sinh trên lớp vượt mức quy định; phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập nhằm giảm áp lực quy mô học sinh ở cơ sở giáo dục công lập.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp

a) Triển khai thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; thực hiện đúng quy chế làm việc và văn hóa công sở; nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

b) Triển khai thực hiện văn bản số 3043/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục; căn cứ Kế hoạch số 5874/KH-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên gắn với việc bảo đảm các quy định về định mức số lượng giáo viên đối với các cấp học và trình độ đào tạo, phù hợp với việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại một cách hợp lý hệ thống, quy mô trường, lớp.

c)  Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông. Tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, ưu tiên bồi dưỡng đối với đội ngũ giáo viên dạy lớp 1; bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu theo các vị trí việc làm; bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

d) Thực hiện đúng quy định bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; đánh giá đội ngũ giáo viên và hiệu trưởng cơ sở giáo dục theo chuẩn. Thực hiện tốt công tác tôn vinh, khen thưởng và các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

3. Đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông và xóa mù chữ, phổ cập giáo dục

a) Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển giáo dục mần non giai đoạn 2015 - 2020 và Quy định việc hỗ trợ cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. Qua đó, tạo điều kiện thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non; thực hiện chương trình hỗ trợ cha mẹ trẻ về kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ; xây dựng, triển khai các mô hình phối hợp gia đình - nhà trường - cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ; tiếp tục thực hiện hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên ở các nhóm lớp mầm non độc lập tư thục.

b) Chuẩn bị các điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, nhất là đối với lớp 1. Tiếp tục đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Nâng cao chất lượng giáo dục đồng bộ giữa các cấp học, ngành học và giữa các địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, dạy học của các cơ sở giáo dục ngoài công lập; tăng cường công tác phụ đạo cho học sinh yếu, nhất là học sinh vùng nông thôn, học viên giáo dục thường xuyên.

c) Tiếp tục tổ chức thực Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thường xuyên của trung văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa.

d) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân;  phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, giảm tỷ lệ học sinh bị tai nạn giao thông, học sinh bị tai nạn đuối nước; tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh. Chú trọng xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục nhà trường an toàn; bố trí học sinh, học viên trực tiếp tham gia hoạt động vệ sinh và ý thức bảo quản nhà vệ sinh, đảm bảo trường lớp sạch, đẹp; củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả, đổi mới công tác y tế trường học, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho học sinh; chăm lo giáo dục, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh diện chính sách.

đ) Duy trì, nâng cao kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, thực hiện phổ cập trung học ở địa phương có điều kiện theo tiêu chuẩn tạm thời của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 8179/KH-UBND ngày 03/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025.

4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu, học liệu ngoại ngữ giáo dục phổ thông; khuyến khích dạy các môn học khác bằng ngoại ngữ và dạy học ngoại ngữ thông qua các môn học.

b) Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên ngoại ngữ phổ thông thực hiện chương trình ngoại ngữ hệ 10 năm; đảm bảo kinh phí để đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy ngoại ngữ chưa đạt chuẩn; quan tâm tuyển dụng giáo dạy ngoại ngữ cấp tiểu học đúng trình độ; bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên dạy các môn học khác bằng ngoại ngữ.

c) Xây dựng trường điển hình dạy và học ngoại ngữ để làm nòng cốt ở những khu vực chất lượng dạy học ngoại ngữ còn thấp; tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra, đánh giá người học đủ 04 kỹ năng; chú trọng kiểm tra năng lực ngoại ngữ trong các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp. Tăng cường quản lý nâng cao chất lượng dạy học của các trung tâm ngoại ngữ; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia bảo đảm khách quan, trung thực.

d) Tăng cường các điều kiện dạy học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học ngoại ngữ trực tuyến và trên máy tính cho các cấp học và các trang thiết bị thiết yếu để triển khai hoạt động dạy học ngoại ngữ.

đ) Tăng cường truyền thông về dạy học ngoại ngữ nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến toàn xã hội; đẩy mạnh đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc dạy học, khảo thí ngoại ngữ các cấp học và trình độ đào tạo.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục

a) Triển khai thực hiện Kế hoạch số 8864/KH-UBND ngày 21/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Tiếp tục khai thác sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc); triển khai giải pháp tuyển sinh trực tuyến với các lớp đầu cấp học, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tổ chức hội nghị trực tuyến, tập huấn qua mạng. Tiếp tục xây dựng kho học liệu, bài giảng trên mạng Internet; hướng dẫn giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng để giảng dạy, học tập theo hình thức giáo dục tiên tiến.

c) Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin tại các trung tâm tin học.

6. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo

a) Tăng cường sự phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định việc phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

b) Nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục; đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện; tăng cường tự kiểm tra nội bộ, củng cố nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường.

7. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh áp dụng các mô hình dạy học tiên tiến

a) Triển khai thực hiện Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, của Sở GD&ĐT triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

b) Tiếp tục tổ chức giao lưu học sinh, trao đổi kinh nghiệm quản lý, hợp tác trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục với các cơ sở giáo dục và đào tạo có uy tín trong nước và nước ngoài; quản lý chặt chẽ hoạt động tư vấn du học.

c) Đẩy mạnh việc thực hiện mô hình trường học mới, vận dụng các hình thức tổ chức, phương pháp dạy học tiên tiến trong các cấp học phổ thông phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường; phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục của các trường dạy học song ngữ.

8. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo

a) Rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xác định nhu cầu kinh phí, đề xuất phân bổ kinh phí đáp ứng yêu cầu công tác sửa chữa, bảo trì định kỳ cơ sở vật chất trường lớp, công trình nhà vệ sinh, công trình nước sạch, trang thiết bị dạy học; xây dựng mới thêm phòng học, phòng chức năng, trang bị thêm thiết bị dạy học còn thiếu chuẩn bị điều kiện đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, nhất là đối với lớp 1 trong năm học 2019 - 2020, khắc phục tình trạng lớp học ca ba, lớp học có số học sinh vượt mức quy định.

b) Xây dựng lộ trình cụ thể từng năm để phát triển trường học đạt chuẩn quốc gia, duy trì kết quả của các trường đã đạt chuẩn, kiểm tra, công nhận lại kịp thời, đúng hạn. Căn cứ vào lộ trình, đầu tư đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất, mở rộng diện tích đất trường học.

9. Đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao

a) Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục cơ bản, giáo dục mũi nhọn, củng cố trường trung học phổ thông chuyên. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cải tiến các cuộc thi học sinh giỏi theo hướng nhẹ nhàng, nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, đào tạo học sinh năng khiếu; thu hút được học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, tạo động lực để bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Rà soát nhu cầu số lượng và chất lượng giáo viên mầm non, phổ thông để xác định chỉ tiêu tuyển sinh hợp lý cho các trường Sư phạm, ngành đào tạo Sư phạm của trường Đại học Đồng Nai.

b) Tăng cường hoạt động tư vấn nghề nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng. Triển khai thực hiện bộ tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

05    NHÓM GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về giáo dục và đào tạo

a) Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách, quy định mới ban hành; rà soát, đề nghị với cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách, quy định về giáo dục và đào tạo hiện đang còn vướng mắc.

b) Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục, giáo viên trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục, địa phương và khả năng học tập của học sinh. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra; tăng cường kiểm tra chuyên môn, kiểm tra thường xuyên và đột xuất, chú trọng nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục; xử lý, công khai kịp thời, rõ ràng, đầy đủ các trường hợp cán bộ quản lý giáo dục, công chức, viên chức nếu có vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm quy chế chuyên môn và vi phạm các quy định của pháp luật.

c) Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2345/KH-UBND ngày 14/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020.

d) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm các quy định công tác hành chính văn phòng, hiện đại hóa hành chính. Tổ chức hoạt động thi đua, khen thưởng thiết thực, hiệu quả, thúc đẩy đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; kịp thời khen thưởng người tốt, việc tốt để nhân rộng điển hình trong môi trường giáo dục.

2. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp

a) Triển khai thực hiện các chuẩn, tiêu chí cán bộ quản lý giáo dục các cấp, chương trình, kế hoạch bồi dưỡng đạt chuẩn các vị trí chức danh quản lý. Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn; thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục các cấp căn cứ năng lực quản lý, lãnh đạo và đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định; tăng cường hơn nữa kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ quản lý giáo dục.

b) Tiếp tục bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

3. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo

a) Tiếp tục tham mưu các cấp chính quyền đảm bảo ngân sách đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo phù hợp, hiệu quả; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

b) Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; khuyến khích phát triển các trường ngoài công lập đáp ứng nhu cầu xã hội về dịch vụ giáo dục chất lượng cao. Triển khai thực hiện các quy định về cơ chế, chính sách hiện hành và các quy định mới được bổ sung đảm bảo đối xử bình đẳng và tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch giữa cơ sở giáo dục công lập và tư thục.

c) Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các khoản thu, chi, đóng góp theo quy định; các khoản tài trợ, đóng góp của cá nhân, tổ chức phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện.

4. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

a) Đổi mới công tác khảo thí gắn với đổi mới dạy học, đảm bảo sự phát triển đồng bộ chất lượng giáo dục của các cấp học, các trường học, các địa phương, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên. Chuẩn bị và tổ chức kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia đảm bảo đúng quy định, đúng thực chất và nâng lên về chất lượng giáo dục. Tăng cường quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ nhất là chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

b) Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác kiểm định chất lượng giáo dục, tăng cường đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục. Công bố các đơn vị giáo dục đã thực hiện nhiệm vụ tự đánh giá chất lượng giáo dục, các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ đánh giá ngoài và được cấp giấy chứng nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; thực hiện các chương trình đánh giá quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo

a) Tăng cường hoạt động và nâng cao chất lượng công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo; nâng cao hiệu quả truyền thông trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, trang thông tin điện tử của các Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục.

b) Thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về giáo dục và đào tạo, kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; dự án Luật sửa đổi Luật Giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

c) Chú trọng truyền thông về xây dựng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới tại các địa phương; về việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông; vấn đề đảm bảo an toàn trường học; cải cách thủ tục hành chính; giới thiệu, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong quá trình đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chú trọng theo dõi, kịp thời định hướng dư luận trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách giáo dục và đào tạo.

Trên đây là 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản sẽ được tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

                                                            Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai

Các tin khác

Videos - Clips

Giáo dục & hướng nghiệp- Phát triển vận động cho trẻ trong các trường mầm non