• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 ngành học giáo dục mầm non

Ngày 14/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017 - 2108; triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và sơ kết 02 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2018 đối với ngành học mầm non

          Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở; lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở GDĐT; lãnh đạo các phòng GDĐT; ban giám hiệu trường mầm non của 11 đơn vị huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

          Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc Sở GDĐT kết luận:

           Năm học 2018 – 2019 là năm thứ 5 thực hiện Nghị quyết 29 – NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, toàn ngành tổ chức sơ kết đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết để đầu tư các nguồn lực, thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phù hợp thực hiện thắng lợi, thành công Nghị quyết.

Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 ngành học giáo dục mầm non
Bà Trương Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc Sở GDĐT (đứng thứ 3 từ phải qua) trao bằng khen của Bộ GDĐT cho 5 trường Mầm non  đạt thành tích xuất sắc cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”  giai đoạn 2016- 2018

         1. Giáo dục mầm non tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; thực hiện chỉ thị 05- CT/TƯ của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện cuộc vận động “ dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”

            2. Quy hoạch, sắp xếp, phát triển mạng lưới trường lớp mầm non phù hợp với điều kiện địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; ưu tiên phát triển trường lớp mầm non tại KCN; tăng tỷ lệ huy động trẻ ra lớp; quan tâm nhóm lớp phát triển lên trường, hạn chế phát triển nhóm trẻ, lớp MGĐLTT.

          3. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường thông qua thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

          Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở GDMN và Chỉ thị 505/CT-BGDĐT ngày 20/2/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn, phòng tránh bạo hành trong các cơ sở GDMN.

        Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện bảo đảm Quyền trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non. tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất nhất là các cơ sở nhóm trẻ, lớp MGĐLTT, kịp thời phát hiện và kiên quyết đình chỉ các nhóm trẻ, lớp MGĐLTT không đảm bảo các điều kiện về chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo quy định hiện hành, trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện các cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa, sử dụng cơ sở của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp MGĐLTT để tiến hành các hoạt động trái với pháp luật và thực hiện các hành vi thương mại hóa hoạt động giáo dục, vụ lợi, không đúng với mục tiêu đề án hoạt động của cơ sở GDMN thì tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành xử phạt theo đúng quy định.

         4. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi bổ sung theo TT 28/TT- BGDĐT.

Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của trẻ tại cơ sở GDMN nhất là các nhóm trẻ, lớp MGĐLTT. Tuyệt đối không cắt xén khẩu phần ăn của trẻ; đảm bảo các điều kiện an toàn trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại các cơ sở GDMN đặc biệt chú trọng tại các nhóm, lớp MGĐLTT. Thực hiện nghiêm túc việc ký kết hợp đồng thực phẩm sữa và các sản phẩm từ sữa với đơn vị cung ứng thực phẩm an toàn, có giấy phép ngành nghề kinh doanh đúng chức năng theo quy định, tránh các trường hợp, ký hợp đồng qua đơn vị trung gian kinh doanh không đúng chức năng. Công khai thường xuyên thực đơn và chế độ ăn hàng ngày của trẻ để cha mẹ trẻ cùng giám sát; nghiêm cấm việc xâm phạm tiền ăn của trẻ, đảm bảo trẻ được ăn đầy đủ định xuất, định lượng và khẩu phần ăn trong ngày tại các cơ sở GDMN theo đúng mức tiền ăn của cha mẹ trẻ đóng góp. Đối với các cơ sở GDMN có tổ chức bán trú với quy mô trên 30 trẻ đều phải thực hiện sử dụng phần mềm trong việc xây dựng thực đơn, tính khẩu phần, cần rà soát, cập nhật các tiêu chuẩn về dinh dưỡng theo quy định, không sử dụng những phần mềm chưa được thẩm định bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc không đảm bảo các tiêu chuẩn về dinh dưỡng theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, giám sát việc ký kết hợp đồng thực phẩm; nghiêm túc thực hiện các quy định về VSATTP trong bếp ăn tại các cơ sở GDMN.

       Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình sữa học đường theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

          Hướng dẫn các cơ sở GDMN tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo Kế hoạch số 464/KH-SGDĐT ngày 27/02/2017 của Sở GDĐT, hoàn thiện và có kế hoạch nhân rộng mô hình điểm về thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm đối với các nhóm trẻ, lớp MGĐLTT. Đổi mới hình thức và phương pháp sinh hoạt chuyên môn tại địa phương và tại cơ sở GDMN. Nâng cao hiệu quả việc sinh hoạt chuyên môn theo các cụm đã được phân chia (3 cụm/11 đơn vị huyện,Tp,TX)

Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 ngành học giáo dục mầm non
Đại biểu tham dự Hội nghị

          Sau sơ kết chuyên đề, các đơn vị đẩy mạnh việc tuyên truyền và chia sẻ những kết quả tích cực đã đạt được về triển khai thực hiện chuyên đề tới tất cả CBQL, GVMN tại địa phương, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm về những nội dung chưa đạt kết quả như mong đợi, nghiên cứu đề xuất những giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn tại địa phương. Tiếp tục nhân rộng những mô hình điểm điển hình xuất sắc trong huyện bằng các hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp.

         Triển khai nghiêm túc thực hiện thông tư 2325/TT-BGDĐT không dạy trước chương trình lớp 1 đối với các cơ sở GDMN.

         Xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 2/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”.

         5. Rà soát và thống kê số liệu các cơ sở GDMN có tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh, đảm bảo đủ điều kiện theo công văn số 44/SGDĐT-GDMN ngày 09/01/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các đơn vị gửi biểu tổng hợp làm quen tiếng Anh của các cơ sở GDMN về Sở GDĐT (qua phòng GDMN) trong tháng 9. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có kế hoạch tổ chức kiểm tra thẩm định điều kiện và chương trình dạy của các cơ sở này.

         6. Phát triển đội ngũ về số lượng, chất lượng, quan tâm chính sách đối với đội ngũ nhà giáo; triển khai thực hiện các chính sách đối với giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 và các chế độ, chính sách khác đối với CBQL, giáo viên và nhân viên. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo  chuẩn nghề nghề nghiệp.

        Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Vị trí việc làm theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN công lập

         7. Các Phòng GDĐT tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng trường mầm non; tăng cường bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ đánh giá ngoài; phấn đấu 100% trường mầm non hoàn thành tự đánh giá và 40% số trường được đánh giá ngoài đạt tiêu chuẩn từ cấp độ 1 trở lên.

         8. Duy trì, củng cố và tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt các trường mầm non đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo kế hoạch tái chuẩn đối với các trường quá hạn từ 6-15 năm; khuyến khích các trường tư thục đủ điều kiện phát triển trường chuẩn quốc gia nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường. Phấn đấu toàn tỉnh có số lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 50% theo kế hoạch. (chưa tính tư thục)

          9. Đẩy mạnh việc hỗ trợ, bồi dưỡng cho các bậc cha mẹ kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ dưới nhiều hình thức.

         10. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, tăng cường công tác quản lý cơ sở GDMN, đặc biệt đối với cơ sở GDMN ngoài công lập; rà soát điều kiện thành lập các nhóm, lớp MGĐLTT theo quy định (Nghị định 46, Thông tư 13….). Kiểm tra, rà soát công tác trường chuẩn quốc gia, nhất là các cơ sở đã quá hạn tái chuẩn (từ 8-15 năm).

         11. Tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, chú trọng xây dựng công trình vệ sinh, nguồn nước hợp vệ sinh, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở các điểm trường lẻ.

Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 ngành học giáo dục mầm non
Đại biểu tham dự Hội nghị

         12. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục. Các địa phương cần quan tâm tuyên truyền tấm gương nhà giáo, học sinh, tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục dưới nhiều hình thức. Quan tâm chỉ đạo việc khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện có; phát động giáo viên làm đồ dùng đồ chơi phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở GDMN.

                                                                                                                                         Phòng GDMN Sở GDĐT

Các tin khác

Videos - Clips

Giáo dục & hướng nghiệp- Phát triển vận động cho trẻ trong các trường mầm non