• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Những chính sách pháp luật về giáo dục có hiệu lực từ tháng 11/2018

Tháng 11/2018, hàng loạt chính sách pháp luật mới có hiệu lực trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đáng chú ý là những chính sách về lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

1. Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Nghị định này quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên; trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật (gọi chung là quản lý nhà nước về giáo dục) và không áp dụng đối với quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

Yêu cầu đối với việc quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục là đảm bảo tính thống nhất, thông suốt và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục; bảo đảm tương ứng giữa nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm với nguồn lực tài chính, nhân sự, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ được giao; xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý của các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan có liên quan.

Trong đó, Nghị định xác định trách nhiệm quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp; Chủ tịch UBND cấp tỉnh, huyện, xã; trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, Chính phủ giao UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện bảo đảm đủ biên chế công chức quản lý giáo dục, đủ số lượng người làm việc theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, tiến tới tổ chức học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông.

Chính phủ cũng nhấn mạnh, Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cho phép thành lập, quyết định sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động giáo dục, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Đồng thời, có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức đăng ký, huy động tối đa người trong độ tuổi đi học bảo đảm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/11/2018. Nghị định này thay thế Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

2. Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Theo đó, Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Thủ tục để trường tiểu học hoạt động giáo dục; Điều kiện để cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học; Điều kiện để thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên; Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng; Thủ tục thành lập và điều kiện để trung tâm ngoại ngữ tin học hoạt động giáo dục; Thủ tục thành lập và điều kiện để trung tâm ngoại ngữ tin học hoạt động giáo dục; Thủ tục thành lập trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm công lập, trường cao đẳng sư phạm tư thục.

Đồng thời, quy định các điều kiện về trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ, cụ thể: trường mẫu giáo, mầm non và nhà trẻ phải được đặt tại khu dân cư bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.

Về diện tích xây dựng, các trường nêu trên phải đảm bảo diện tích bình quân tối thiểu 12m2cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du và 8m2 cho một trẻ đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo.

Đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, yêu cầu đặt ra là phải có giáo viên trình độ đạt chuẩn; có diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ít nhất 1,5m2 cho một trẻ, có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ em; có chiếu hoặc thảm ngồi chơi, giường ngủ và chăn gối màn để ngủ…

Tại những nơi chưa có mạng lưới trường mầm non đáp ứng yêu cầu, các cá nhân có thể tổ chức nhóm trẻ nhưng phải đăng ký hoạt động với UBND xã, số lượng trẻ em trong các nhóm trẻ này tối đa chỉ là 7 trẻ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2018.

Nội dung cụ thể đề nghị xem tệp đính kèm./.

Tổng hợp: Thanh tra Sở.


File đính kèm

Nghị định 127 Download
Nghị định 135 Download

Các tin khác

Thống kê truy cập