• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác phòng chống Covid-19 (Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp)

          Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc phòng chống dịch bệnh, cũng như để người dân nắm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng dịch. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã biên soạn, sưu tầm một số tài liệu, hỏi đáp pháp luật, infographic....phục vụ công tác tuyên truyền giúp người dân chủ động phòng tránh và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

   Các cơ sở giáo dục truy cập vào đường link dướ đây để cập nhật tài liệu: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/Hoat-Dong-PGBDPLTW.aspx?ItemID=996

Đặng Hằng - Thanh Tra

Các tin khác

Thống kê truy cập