• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tập huấn nghiệp vụ Tự đánh giá và triển khai Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, từ ngày 08/01/2019 đến ngày 21/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đã tiến hành tập huấn nghiệp vụ Tự đánh giá và triển khai Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

          1714 đại biểu là chủ tịch và thư ký Hội đồng tự đánh giá của 319 trường mầm non, 293 trường tiểu học, 175 trường trung học cơ sở, 70 trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp và 33 cán bộ chuyên viên phụ trách các bậc học của 11 Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh tham dự các lớp tập huấn.

           Theo quy định tại các Thông tư số: 17/2018/TT-BGDĐT, 18/2018/TT-BGDĐT, 19/2018/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các Bộ tiêu chuẩn đánh giá của các bậc học đều theo 4 Mức:

Tập huấn nghiệp vụ Tự đánh giá và triển khai  Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
Hình ảnh cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn

          Mức 1: Gồm các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo hoàn chỉnh, tương đương với mức chất lượng tối thiểu. Trường học đạt Mức 1 khi 100%  Tiêu chí ở Mức 1 đều đạt;

          Mức 2: Bổ sung chỉ báo để tương đương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1. Trường học đạt Mức 2 khi đã đạt Mức 1 và 100% chỉ báo bổ sung đều đạt;

          Mức 3: Bổ sung chỉ báo để tương đương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2. Trường học đạt Mức 3 khi đã đạt Mức 2 và 100% chỉ báo bổ sung đều đạt;

          Mức 4: Bổ sung thêm các Yêu cầu/Tiêu chí hướng đến sự xuất sắc, nổi bật (vượt trên Mức độ trường chuẩn quốc gia). Trường học đạt Mức 4 khi đã đạt Mức 3 và 100%  Yêu cầu/Tiêu chí hướng đến sự xuất sắc đều đạt.

Tại các lớp tập huấn các đại biểu đã được hướng dẫn quy trình tự đánh giá theo 7 bước:

          Bước 1: Thành lập hội đồng tự đánh giá.

          Bước 2: Lập kế hoạch tự đánh giá.

          Bước 3: Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

         Bước 4: Đánh giá các mức đạt được theo từng tiêu chí.

         Bước 5: Viết báo cáo tự đánh giá.

         Bước 6: Công bố báo cáo tự đánh giá.  

        Bước 7: Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá.

       Bước 1, 2, 5, 6 thực hiện tương tự như cách làm trước đây; Bước 3, Bước 4 có một số quy định bổ sung, thay đổi; Bổ sung thêm Bước 7. 

Tập huấn nghiệp vụ Tự đánh giá và triển khai  Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
Hình ảnh cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn

        Nội dung tập huấn chú trọng hướng dẫn phân tích tiêu chí, tìm minh chứng (phần bổ sung ở Bước 3) theo các Mức 1, Mức 2, Mức 3 và Mức 4; cách đặt câu hỏi theo các nội hàm của từng chỉ báo để tìm ra minh chứng cần thu thập, nơi thu thập; sau đó mã hóa và sắp các  minh chứng theo quy định; Viết Phiếu đánh giá tiêu chí và Phiếu đánh giá tiêu chí Mức 4(phần bổ sung ở Bước 4).

      Bước 7: Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá

      - Thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng được đề ra trong Báo cáo tự đánh giá để cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.

      - Gửi Báo cáo tự đánh giá cho cơ quan quản lý trực tiếp kèm theo công văn đề nghị được quan tâm, hỗ trợ trong quá trình thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng theo kế hoạch cải tiến chất lượng đã nêu trong Báo cáo tự đánh giá.

      - Hằng năm, Báo cáo tự đánh giá được cập nhật (dưới dạng báo cáo bổ sung) và lưu trữ tại nhà trường.

      - Nhà trường có trách nhiệm thực hiện theo quyết định tại Điều 43 tại các Thông tư  nói trên.

       Kết thúc các lớp tập huấn, các đại biểu đã nắm vững nghiệp vụ tự đánh giá chất lượng trường học theo quy định tại các Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT, 18/2018/TT-BGDĐT, 19/2018/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

      Sau đợt tập huấn, các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh tiến hành triển khai thực hiện hoạt động Tự đánh giá ở đơn vị mình, xác định Mức đạt được trong 4 Mức theo quy định. Đăng ký đánh giá ngoài để được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia./.

 Tin, ảnh từ Phòng Nghiệp vụ 2 – Sở GDĐT

Các tin khác

Thống kê truy cập